Seznamte se s pravidly podpory de minimis

26. 3. 2015

Když stát podporuje jeden podnik na úkor jiného, narušuje tím přirozené fungování trhu, což je neslučitelné s evropskými principy. Malé a střední firmy ale občas podporu potřebují, a proto vznikl institut podpory de minimis, který zaručí, že příliš mnoho dotací nepůjde na jedinou adresu.

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) je sice také poskytována z veřejných prostředků a zvýhodňuje určité podniky, kvůli své relativně nízké hodnotě ale nenarušuje hospodářskou soutěž ani obchod mezi členskými státy. Ze stejných důvodů nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. 

V JICu se s podporou de minimis setkáte u kreativních voucherů, kde je splnění jejích podmínek prvním krokem na cestě k dotaci ve výši až 100 000 Kč

Pravidla podpory de minimis

Prostudovali jsme nařízení Evropské unie týkající se podpory malého rozsahu a vybrali čtyři nejdůležitější informace:  

 • Příjemce při čerpání podpory de minimis nesmí za poslední tři účetní roky překročit částku 200 000 €.
 • Nařízení počítá se současným fiskálním rokem a dvěma předchozími.
 • Pro přepočet z eur na koruny se používá kurz Evropské centrální banky platný k datu poskytnutí podpory, tedy v den, kdy příjemce získal na dotaci právní nárok.
 • Poskytnutí podpory de minimis se vždy počítá ke dni, který je uveden ve smlouvě s poskytovatelem podpory.

Pozor na propojené podniky

Významnou roli při žádosti o dotaci v režimu de minimis hrají od července 2014 také tzv. propojené podniky - limit 200 000 € se tak přestal vztahovat na jedno IČO.  

Za propojené jsou podniky považovány tehdy, když mezi sebou mají některý z těchto 4 vztahů:

 1. Jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu.
 2. Jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu.
 3. Jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu.
 4. Jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Pokud tedy z více než 50 % vlastníte nebo ovládáte další (dceřiné) firmy, čeká vás před žádostí trocha počítání. Nezapomeňte, že se do propojených podniků počítají i živnostníci a zahraniční firmy.

Ověřte si, zda máte na podporu de minimis nárok

Sestavili jsme pro vás jednoduchý postup na ověření, zda máte nárok na podporu de minimis. Stačí, když odpovíte ANO-NE na šest otázek a budete následovat další instrukce. Pokud naším “testem” projdete, vaší žádosti o kreativní voucher už nic nebrání.

 1. Jste propojeni s dalším podnikem? Pokud NE, postupte rovnou na další otázku. Pokud ANO, sečtěte dotace v režimu de minimis za tento a dva předcházející účetní roky poskytnuté všem propojeným podnikům. Teprve poté postupte na 2. otázku.
 2. Přesáhly vaše čerpané podpory de minimis za uplynulé 3 roky částku 200 000 €? Informace o svých dotacích od roku 2010 naleznete v Centrálním registru podpor de minimis na portálu eAGRI. Jestli je vaše odpověď ANO, o podporu v tomto roce žádat nemůžete. V případě, že NE, postupte k další otázce.
 3. Vznikl váš podnik v předchozích 3 účetních letech spojením (fúzí) s jiným podnikem, nebo naopak jeho rozštěpením? Pokud NE, postupte dál. Jestli ANO, vraťte se k předchozí otázce. Ani v tomto případě totiž nesmí čerpané podpory malého rozsahu přesáhnout 200 000 € a podniky se musí dohodnout, ke kterému z nich se čerpaná podpora de minimis vztahuje.
 4. Převzali jste v předchozích 3 účetních letech jmění od jiného podniku nebo jste se stali nabyvatelem závodu jiného podniku? Pokud NE, postupte dál. Pokud ANO, opět se vraťte k otázce č. 2.
 5. Čerpáte v této chvíli jinou veřejnou podporu na stejnou činnost? Pokud NE, postupte dál. Pokud ANO, o JIC VOUCHER žádat nemůžete.
 6. Čerpali jste v minulosti neoprávněně veřejnou podporu, kterou nyní musíte vrátit? Pokud NE, máte nárok na podporu de minimis. Pokud ANO, nárok na podporu malého rozsahu nemáte.