Z univerzitních laboratoří do světa – jak na transfer inovací?

21. 7. 2022

Transfer znalostí a technologií z univerzit a výzkumných organizací si právem zasluhuje pozornost. Objevy totiž mají často potenciál vylepšit život na zemi. Jenže mezi průlomovým objevem a novým produktem vede dlouhá cesta, na jejíž překonání nemívají výzkumníci čas ani zkušenosti. A proto je tu transfer technologií. Pojďme se podívat, co vše takový transfer vlastně obnáší.

Nejprve se podívejme na typické formy transferu technologií z akademické sféry do aplikační oblasti:

  • zakázkový výzkum či společný výzkum
  • prodej licence k duševnímu vlastnictví
  • založení nového inovačního subjektu (často označovaného jako spin-off), který akademické poznatky dále rozvíjí a přivádí přímo na trh

Pokud se jedná o komercializaci výsledků, které jsou chráněny formou průmyslově-právní ochrany (především patentem nebo užitným vzorem) či autorskoprávní ochranou (software), nabízí se jako nejpřímočařejší způsob komercializace licencování neboli převod práv k duševnímu vlastnictví za úplatu. Ne ve všech případech je ovšem licencování možné. A v tom případě nastává čas pro variantu založení spin-offu. 

Spin-off jako nejtrnitější cesta

Jedním z častých důvodů, proč k transferu nestačí licencování, je skutečnost, že výsledky vědy a výzkumu (především v rané fázi) neodpovídají reálným potřebám trhu a zákazníků. Jejich přenos do praxe proto vyžaduje další investice – finanční, lidské i časové. Pro aplikační/firemní partnery jsou navíc v rané fázi velmi rizikové.

Vhodným řešením tak může být založení spin-off společnosti, jejímž posláním je přiblížit výsledky výzkumné činnosti blíže praktickému využití. Je důležité si uvědomit, že založení spin-off společnosti je časově i administrativně nejnáročnější způsob transferu technologií a měl by být vždy důkladně promyšlený a sladěný.

4 faktory ke zvážení při zakládání spin-offu

Při zakládání spin-off společnosti je nutné myslet zejména na řešení následujících otázek, které shrnu do 4 bodů:

1) Úprava podílů ve spin-off společnosti

Důležitá je otázka, jak budou upraveny podíly v nově vznikající společnosti. V tomto ohledu můžeme spin-off společnosti rozdělit na dva typy:

  • První typ počítá s účastí výzkumné organizace, která má v nově vzniklé firmě majoritní či alespoň minoritní podíl. Vznik tzv. pravé spin-off firmy je časově náročnější, protože veškerá zásadní rozhodnutí musí zpravidla projít přes rektora a akademický senát. Výhodou tohoto typu pak může být rozdělení rizika podnikání mezi výzkumnou organizaci a soukromého partnera.
  • V druhém typu spin-off společnosti výzkumná organizace podíl nemá, i když může být založena jejími zaměstnanci (někdy se používá označení „nepravý" spin-off). Založení se ovšem i v tomto případě děje s vědomím výzkumné organizace, a jeho součástí je dohoda mezi vznikající společností a výzkumnou organizací ohledně vkladu práv duševního vlastnictví na základě licence.

2) Právní forma společnosti

V praxi výzkumníci nejčastěji volí formu společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), jejíž zřízení je poměrně jednoduché a nevyžaduje vysoký vklad do základního kapitálu (může být klidně jen 1 Kč). Forma akciové společnosti (a.s.) je z pohledu založení poněkud obtížnější a základní kapitál je stanoven na 2 mil. Kč (v případě založení s veřejným úpisem akcií je minimum dokonce 20 mil. Kč). Na druhou stranu forma a. s. umožňuje vyšší flexibilitu, zejména pokud jde o nakládání s akciemi a vstup velkých a malých investorů.

Když z výzkumu roste podnikání

Podporujeme vědce, aby mohli rozjet své vlastní podnikání. Poradíme s prvními kroky, s nastavením strategie, výběrem vhodného financování a propojíme vás se zkušenými podnikateli. 

Chci vědět víc

3) Personální obsazení klíčových rolí

Dalším důležitým bodem je rozhodnutí, kdo bude v nově vznikající společnosti pracovat a jaká bude jeho role, tedy jakým způsobem se bude podílet na chodu společnosti. Vědecké a výzkumné projekty jsou typicky týmová práce, na které se podílí diplomanti, PhD studenti, postdoci, seniorní výzkumníci a další. V ideální situaci by ještě před založením firmy měla proběhnout debatasložení zákládajícího týmu.

Náročný výzkum je hotový a zbývá ho „jen" komercializovat? Tak jednoduché to bohužel nikdy není, cesta výsledků výzkumu k lidem nebývá přímočará. Je důležité uvědomit si, že rozjezd firmy je náročný a u tzv. deep tech firem to platí dvojnásob. Proto je důležité, aby zakladatelé byli ochotni opustit akademickou kariéru a na plný úvazek pracovat na rozvoji firmy.

4) Životaschopnost podnikatelského záměru

Stejně jako u jakéhokoliv jiného startupu, je důležité nepodcenit posouzení smysluplnosti podnikatelského plánu. Publikace v prestižním časopise nebo patent samy o sobě nejsou zárukou budoucího podnikatelského úspěchu. Bohužel řada dříve založených spin-off společností narazila na překážky jako je neexistující trh, nevhodně zvolený business model, špatný marketing, mezery ve finančním plánováním nebo neochota naslouchat potřebám zákazníkům.

Zakládání spin-off společností je velmi rozsáhlé téma, které by snadno vydalo na celou knihu. Podstatné je, že jde o pomyslný vrchol  komercializace. Je důležité k tomuto kroku přistupovat s rozmyslem a po předchozím vyloučení jiných způsobů transferu technologií. Pokud se však povede a spin-off společnost nejen vznikne, ale prosadí se na trhu a začne žít svým životem, benefity snadno převáží nad prvotními překážkami.

Veronika Štěpánková

Veronika působila šest let ve funkci CEO biotechnologické firmy Enantis s. r. o., která vznikla jako spin-off firma Masarykovy univerzity v Brně. Z firmy v rané fázi startupu se jí podařilo vybudovat firmu o osmnácti lidech, která je schopna obstát i na mezinárodním trhu. Nyní působí Veronika v JICu jako startup konzultantka a lektorka. Zde pomáhá nadějným mladým firmám nastartovat svůj podnikatelský záměr a uspět na trhu.


Nejnovější
JICblog

Jízda s názvem „s. r. o.“ začíná. Jste připraveni po právnické stránce?

29. 6. 2022

Máte podnikatelský nápad. Prostudovali a zvážili jste všechny možnosti, které vám podnikání nabízí, až jste nakonec rozsekli i dilema, jestli být OSVČ, nebo založit s. r. o. A? Zvolili jste druhou možnost. Pojďme se podívat na pár věcí, které vám pomohou zorientovat se ve světě práva a smluv, když zakládáte „eseróčko".

Nejnovější
JICfluencer

JICfluencer Jonáš: Podnikavý prototyp

29. 6. 2022

Jonáš Kůra je prototypem mladého podnikavce. Podnikat začal už ve čtrnácti. Teď je mu 22 let a má za sebou několik podnikatelských zkušeností. Více vám o tom řekne sám, v dalším díle JICfluencera.

Nejčtenější

Jak správně nacenit produkt?

20. 1. 2022

Jedním z klíčů, který otevírá dveře k podnikatelskému úspěchu, je nastavení správné ceny produktu. Správná cena výrobku může zvýšit objem prodeje a díky tomu si vytvoříte základ pro prosperující podnikání. Platí to ale i naopak. Špatná cena může vašemu podnikání zlomit vaz. Proto pro vás Víťa Hanák připravil pár tipů, jak na cenotvorbu vyzrát.

Zpět na JICblog