Jak zrušit firmu snadno a (pokud možno) rychle!
24. 11. 2022

Jak zrušit firmu snadno a (pokud možno) rychle!

Jde vůbec firma zrušit snadno a rychle? Vlastně nedá. Připravili jsme pro vás ale jednoduchý návod, jak to provést, aby to bolelo co nejméně.
Vlastně se jedná o klasický podnikatelský scénář, jehož zápletka spočívá často v nedostatečné přípravě na začátku podnikání. Ale tomu se věnujeme jinde. Teď se podíváme na to, co vás vlastně čeká v momentě, kdy chcete svoji společnost zrušit. I neaktivní firma s sebou nese náklady. Pokud tedy firmu nezfúzujete s jinou nebo nepřevedete svůj podíl na společníka, čeká vaši firmu likvidace.

Jejím cílem je vypořádat veškeré závazky společnosti a společnost vymazat z obchodního rejstříku. K úhradě závazků bývá obvykle nutné zpeněžit majetek společnosti – likvidační podstatu. Případné zbývající finanční prostředky si společníci rozdělí jakožto likvidační zůstatek. Poměrně podle výše jejich podílů.

5 kroků k likvidaci

1.  Rozhodnutí o zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhodují její společníci, a to buď dohodou nebo, pokud je to explicitně uvedeno ve společenské smlouvě, o tom rozhoduje valná hromada. U jednočlenné společnosti rozhoduje jediný společník. Vždy je vyžadována forma notářského zápisu.

2.  Zahájení likvidace

Zároveň s tímto rozhodnutím je jmenován likvidátor. Toho jmenuje valná hromada společnosti nebo jednatelé. Pokud se nedomluví a nikoho nezvolí, ex offo ho následně jmenuje soud.

Likvidátorem může být jak třetí strana, tak i společník či jednatel. Nejde tedy nutně o nezávislou osobu (jako je tomu u insolvenčního správce). Přesto je i likvidátor povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Odměnu likvidátora určuje ten, kdo ho jmenoval.

Dnem rozhodnutí o zrušení vstupuje společnost do likvidace. Zpravidla z účetních důvodů se pro tyto účely vybírá první den v měsíci. Likvidátor je ze zákona totiž povinen vyhotovit k prvnímu dni likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti.

Informaci o tom, že je společnost v likvidaci, je likvidátor povinen nechat také bezodkladně zapsat do obchodního rejstříku. Dnes to obvykle provádí přímo notář, který sepisoval rozhodnutí o zrušení společnosti. Společnost je posléze povinna používat dodatek „v likvidaci“ a nadále činit pouze takové kroky, které budou vést k vypořádání vztahů tak, aby mohla společnost zaniknout.

Když hledáte někoho, kdo podnikání rozumí

Máte vlastní produkt nebo službu? Věříte, že s ním můžete ve světě uspět? To dává smysl! A my vás v tom podpoříme. Pro začínajícího podnikatele máme vlastní konzultanty, pro pokročilého byznysmena zase zkušené experty z celé republiky. Jsme tu pro vás a jdeme s vámi do neznáma.

3.  Vypořádání pohledávek a závazků obchodní korporace, zpeněžení majetku


Další povinností likvidátora je informovat individuálně všechny známé věřitele o tom, že je společnost v likvidaci. Pro případ neznámých se zveřejňuje výzva k přihlášení pohledávek v Obchodním věstníku, a to minimálně dvakrát, s odstupem minimálně dvou týdnů. Lhůta pro přihlášení nesmí být pak kratší než tři měsíce ode dne druhého zveřejnění. Co z toho plyne? Že zrušení s. r. o. likvidací nelze v zásadě provést rychleji než za 4 měsíce.

4. Ukončení likvidace


Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace. Uvede v ní, jak bylo naloženo s likvidační podstatou. Součástí bude návrh na rozdělení likvidačního zůstatku (pokud celý proces skončil v plusových číslech). Spolu s účetní závěrkou to předloží orgánu, který jej jmenoval. Primárně se uspokojí pohledávky věřitelů, a teprve pak dostanou svůj podíl společníci.

Pokud naopak proces skončil v červených číslech, tzn. majetek společnosti nestačí na úhradu závazků, je likvidátor povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud by se v rámci insolvenčního řízení objevil další majetek, který by umožnil úplné uspokojení všech věřitelů, insolvenční řízení by bylo zastaveno a společnost by znovu vstoupila do likvidace.

Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku.

5. Výmaz s. r. o.  z obchodního rejstříku – zánik s. r. o.


Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz obchodní korporace z obchodního rejstříku. K návrhu se přikládají účetní podklady, které má společnost povinnost zveřejnit ve sbírce listin, souhlas finančního úřadu s výmazem a dokumenty osvědčující zveřejnění oznámení o likvidaci v obchodním věstníku. Výmazem společnosti z obchodního rejstříku pak společnost zaniká

A co když v průběhu změním názor?

I na to se v zákoně myslelo. Dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace, může ten, kdo rozhodl o zrušení, své rozhodnutí změnit. Pokud tedy ještě nebyl rozdělen likvidační zůstatek nebo převzata likvidační podstata věřiteli, je možné proces tzv. revokovat.

TIP

Před zrušením společnosti a zahájením likvidace je třeba promyslet, zda nebude likvidace představovat porušení některých aktivních závazků společnosti. Pokud je společnost příjemcem např. dotace, doporučujeme zkontrolovat podmínky jejího poskytnutí.

Autor článku

Zuzana Uhlárová
Zuzana Uhlárová
Startup Specialist