JIC se zaměří na podporu podnikavosti mezi středoškoláky

5. 2. 2018

JIC se stal jedním z hlavních partnerů pro oblast rozvoje podnikavosti na školách v Jihomoravském kraji. Cílem projektu, do kterého je zapojený spolu s dalšími osmi partnery, je rozvíjet podnikatelského ducha mezi žáky základních i středních škol. V rámci projektu KaPoDaV  budou lektoři z JIC jezdit do škol a mezi žáky podněcovat jejich podnikavé a kreativní myšlení.

Jihomoravské inovační centrum se stalo jedním z devíti partnerů nového projektu pro rozvoj podnikavosti na školách. KaPoDaV, neboli Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, jak zní jeho oficiální název, má za cíl během následujících tří let vzdělávat a posilovat kompetenci k podnikání mezi žáky základních, středních a vyšších odborných škol.

Hlavní aktivity projektu se zaměří jak na finanční gramotnost a kompetence k podnikání, tak na vzdělávání k udržitelnému rozvoji a řadu měkkých dovedností, které učí žáka hledat nejlepší řešení s nejméně riziky, podporují jeho iniciativu a kreativitu. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity zaměřené na žáky samotné i na jejich učitele.

U studentů je třeba posílit komunikaci i kritické myšlení

Do projektu je kromě JIC zapojena také organizace Lipka, společnost yourchance a šest středních škol z Jihomoravského kraje, které již s podobnými aktivitami mají zkušenost. „Doufáme, že projekt přispěje k již dlouho očekávané změně systému vzdělávání a způsobí významný posun aktivity z učitelů na žáky,“ popisuje Sylvie Schmiedová z brněnského EKO Gymnázia motivaci školy zapojit se do projektu.

„Chceme, aby žáci získali praktické znalosti a dovednosti, naučili se nové metody práce a vyzkoušeli si řešit úkoly a problémy, což mohou využít při dalším vzdělávání nebo v praxi. Zároveň by projekt měl posílit jejich komunikativnost, prezentační dovednosti, umění spolupráce, zodpovědnost či kritické myšlení,“ doplňuje Schmiedová. Podle jejích slov by se školy měly stát inspirativním prostředím pro žáky, mimo jiné i díky přednáškám a workshopům s lidmi z praxe.

JIC napojí školy na podnikatelský ekosystém

Hlavní rolí JIC bude v rámci projektu propojovat školy s podnikatelskou sférou a zastřešit oblast digitálních technologií. Na jaře letošního roku proběhne technologická soutěž ve FabLabu a přímo ve školách pak JIC uspořádá jednodenní workshopy Inspirací k podnikání, kde se žáci seznámí s metodou brainstormingu a vyzkouší si, jak vytvořit Lean Canvas.

„Projekt nám poskytl skvělou příležitost dostat téma podnikavosti a kreativity plošně k mnoha studentům i učitelům napříč regionem. V zahraničí je podpora podnikavosti ve školách již běžnou součástí výuky a Jihomoravský kraj by se chtěl k tomuto trendu jako první v republice připojit,“ vysvětluje důvody zapojení JIC Vojtěch Krmíček, manažer týmu pro rozvoj podnikavosti. „Naším cílem je, abychom v kraji měli více mladých lidí se skvělým uplatněním v další kariéře, ať už jako aktivní zaměstnanci, anebo jako budoucí podnikatelé.“ Úkolem JIC je do projektu vložit mimo jiné dlouholetou zkušenost s podporou budoucích podnikatelů a napojení na lokální inovační podnikatelský ekosystém.

Do projektu KaPoDaV, který poběží do 31. října 2020, by se mělo zapojit celkem 60 škol z Jihomoravského kraje.


KaPoDaV – „Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

loga kapodav

 

Foto: Soutěž a Podnikej