Zásady zpracování osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „My“ anebo „Naše sdružení“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). Subjektem údajů jste v případě, že činnosti zpracování vymezené níže provádíte svým jménem a na svou odpovědnost, ale také pokud tak činíte v zastoupení právnické osoby, která se například registruje na některou Naši akci nebo do některého z programů Našeho sdružení. Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Naše sdružení zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme Naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je budeme zpracovávat. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit.
 

 1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách. Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Za různými účely o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, IČ, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (např. adresa sídla, adresa bydliště);
 • identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP adresa);
 • identifikační údaje společnosti (např. firma, IČO);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • údaje o pracovní pozici (např. zda je subjekt údajů zaměstnanec, v pozici statutárního orgánu);
 • informace o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i námi (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, odměnu);
 • historie navštívených akcí (např. název, datum akce);
 • informace o projektu (název projektu, popis projektu);
 • informace o podnikání (např. předmět podnikání, okruh zákazníků, podnikatelský záměr);
 • informace sdělené Vámi (jakékoliv informace, které jsou obsahem přihlášky nebo vzájemné komunikace).

To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.

 1.1. Zpracování spojené s návštěvou webu

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky, včetně předávání reklamním portálům.

Identifikační údaje Vašeho zařízení

Souhlas s předáním reklamním portálům

Do odvolání souhlasu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

Oprávněný zájem spočívající v Našem zájmu na zlepšení webových stránek

Po dobu oprávněného zájmu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

Snažíme se být co nejlepší, z toho důvodu se snažíme, aby také Naše stránky a dojem, který na Vás zachovají, byly co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak Naše stránky vypadají a jak fungují. Budeme rádi, když Vás na Naše akce budeme moci upozorňovat i jinak, než e-mailem, proto kdykoliv můžete kdykoliv udělit souhlas, abychom Vaše cookies používali pro cílenou reklamu právě pro vás. Váš souhlas můžete odvolat postupem uvedeným v kapitole 4.1.

1.2. Zpracování spojené s registrací uživatelského profilu na webu jic.cz

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace, vedení a správa uživatelského účtu, včetně komunikace s uživateli a možnosti registrace na jednotlivé akce

-    Identifikační údaje

-    Kontaktní údaje

-    Identifikační údaje společnosti

-    Historie navštívených akcí

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Zasílání novinek týkajících se činnosti JIC

-    Identifikační údaje

-    Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení; popřípadě podání námitky proti zpracování.

Snažíme se pro Vás dělat co můžeme. Z toho důvodu pro Vás připravíme Váš uživatelský profil, v rámci kterého se můžete přihlašovat na Naše akce. Proto, abychom toto mohli dělat, potřebujeme některé Vaše osobní údaje, díky kterým máte přístup jak k jednotlivým registracím, tak i k již proběhnutým akcím apod. Tyto údaje, které nám sdělíte, nám sdělujete dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí nejsme schopni Vás zaregistrovat a umožnit Vám se hlásit na Naše akce. Pokud si nepřejete, abychom Vám zasílali novinky týkající se činnosti Naší společnosti, můžete podat námitku postupem specifikovaným v kapitole 4.8. Na základě Vaší námitky ihned přestaneme údaje v souvislosti s daným účelem zpracovávat.

1.3. Zpracování spojené s registrací na akce na webu jic.cz

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace na akci, včetně komunikace s účastníky s cílem hodnocení akce

-    Identifikační údaje

-    Kontaktní údaje

-    Údaje o pracovní pozici

-    Identifikační údaje společnosti

-    Informace o podnikání

-    Informace o smlouvě a plnění oběma stranami

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu a 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.

Provedení platby

Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Tvorba prezenční listiny

-    Identifikační údaje

-    Identifikační údaje společnosti

Oprávněný zájem spočívající v Našem právu evidovat faktickou účast na akci

Po dobu trvání akce, ne déle než 3 roky po skončení

Oslovení s nabídkou obdobného školení či jiných nabídek v souvislosti s touto registrací na akci

-    Identifikační údaje

-    Kontaktní údaje

-    Údaje o pracovní pozici

-    Identifikační údaje společnosti

-    Informace o podnikání

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Po dobu trvání akce, ne déle než 3 roky po skončení

Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví, daňového a spotřebitelského práva

 

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

 

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Abyste se mohli registrovat a účastnit našich akcí, potřebujeme k tomu výše uvedeným způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně proto, abychom Vám mohli umožnit účast na našich akcích. Nicméně bez jejich poskytnutí nejsme schopni Vás nahlásit na konkrétní akci. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy. Dále potřebujeme Váš podpis na prezenční listině proto, abychom mohli ověřit Vaši účast na akci. Proti zpracování Vašich údajů pro účely tvorby prezenční listiny můžete podat námitku postupem specifikovaným v kapitole 4.7.

1.4. Zpracování spojené s odběrem newsletteru na webu jic.cz

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.jic.cz máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a novinky ze světa JIC. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zasílání novinek týkajících se činnosti JIC

Kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat Naše obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

Souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže v kapitole 4.1.

1.5. Zpracování spojené s kontaktováním Našeho sdružení

Na základě kontaktních informací dostupných na webových stránkách www.jic.cz můžete kontaktovat Naše sdružení. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu a vzájemná komunikace

-    Identifikační údaje

-    Kontaktní údaje

-    Informace sdělené Vámi

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi Našim sdružením a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 4.7.

1.6. Zpracování spojené s přihlášením se do některého z našich programů

V případě, že vyplňujete přihlášku a jste samostatným podnikatelem, nebo zástupcem právnické osoby usilující o účast v některém z našich programů, jste subjektem osobních údajů a Naše sdružení zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění (právního titulu) a po dobu uvedenou zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Provedení registrace a vyhodnocení podmínek ke vstupu do programu včetně související komunikace

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Kontaktní údaje

-   Informace o podnikání (jen FO podnikatel)

-   Informace o projektu (jen FO podnikatel)

-   Informace sdělené Vámi

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do okamžiku výběru do programu

Proto, abychom mohli vyhodnotit, zda Vy nebo právnická osoba, kterou zastupujete, splňujete podmínky pro vstup do Programu, a poskytnout Vám poradenství v oblasti rozvoje Vašeho podnikání nebo podnikání Vámi zastoupené právnické osoby, potřebujeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje. Pokud jste samostatný podnikatel fyzická osoba, zpracováváme Vaše osobní údaje v širším rozsahu než pokud vyplňujete přihlášku pouze jako zástupce. Tyto údaje jsou v tabulce výše odlišeny slovním spojením „jen FO podnikatel“.

2. Pořizování fotografií a videozáznamů na akcích

Chceme, abyste věděli, že Vaši ochranu bereme naprosto vážně. Proto Vás chceme informovat, že na některých akcích pořizujeme fotografie a videozáznamy. Veškeré fotografie a videozáznamy používáme pouze velmi omezeně pro edukační a prezentační účely a to tak, že neuvádíme konkrétní jména ani Vás nijak neidentifikujeme, a tedy nezpracováváme Vaše osobní údaje. Tím, že na naši akci přijdete, souhlasíte s tím, že takové fotografie a videozáznamy budou pro využívány v nezbytné míře pro edukační a prezentační účely. Nemusíte se však bát, že by Vaše fotografie byly zneužity či použity jinak, než je obvyklé pro výše uvedené účely.
 

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a Našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval Naše internetové stránky a chod informačních systémů

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Externí redaktoři

S prezentací Naší společnosti nám pomáhají také externí redaktoři, kteří s námi připravují rozhovory a reportáže.

Lektoři

Proto, aby mohly být realizovány Námi pořádané kurzy, potřebujeme lektory.

Osoby zajišťující online dotazníky

K získávání relevantních informací využíváme poskytovatele služeb online dotazníků.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.
 

4. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše sdružení o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u Nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a My se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Našeho sdružení JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, nebo na emailové adrese jic@jic.cz, popř. způsobem uvedeným níže.

4.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu jic@jic.cz. Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

4.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše sdružení zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Své údaje si částečně můžete doplnit či změnit sami, a to v sekci Moje Konto. Změnu či výmaz Vašich osobních údajů nad rámec možností sekce Moje Konto provedeme na Vaši žádost individuálním způsobem.

4.4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše sdružení o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracovává Naše sdružení protiprávně;
 • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • Naše sdružení zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.
 • Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po Nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše sdružení Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

  4.5. Právo na přenositelnost

  Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

  4.6. Právo na omezení zpracování

  V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

  Toto právo máte také v těchto případech:

 • Zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • Naše sdružení již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda Náš oprávněný Zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
 • 4.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

  S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v Našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

  4.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

  Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

  4.9.  Právo na stížnost

  V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše sdružení porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .