Obchodní podmínky
pro PODNÁJEM ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

provozovaného JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606
 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Základní ustanovení

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „JIC“) a Objednatelem.
   2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
    Objednatel Osoba, která využívá webové stránky www.jic.cz pro objednání podnájmu
    Platební brána Online platební brána provozovaná společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3755. Bližší informace o platební bráně najdeš na webu https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Kontaktní údaje jsou ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267
    Reklamační formulář Online fomulář nacházející se na webu www.jic.cz sloužící pro podání reklamace Objednatelem z důvodu vady Služby.
    Rezervační systém Online rezervační systém dostupný na Webu
    Situační plánek Situační plánek objektu JIC dostupný na Webu
    Služba Znamená podnájem Zasedací místnosti
    Smlouva Smlouva uzavírána mezi JIC a Objednatelem na základě objednávky Objednatele uskutečněné prostřednictvím Rezervačního systému způsobem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách
    Smluvní strany JIC a Objednatel
    Společné prostory Prostory společně využívané JIC, Objednatelem, ostatními klienty a návštěvníky objektů JICu, které jsou vyznačeny šedou barvou na Situačním plánku. Mezi společné prostory se též zahrnují sociální místnosti – toalety a sprchy, které jsou rovněž vyznačeny šedou barvou
    Spotřebitel V souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku, každý Objednatel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s JIC
    Web Webové stránky JICu www.jic.cz
    Zasedací místnost Následující zasedací místnosti nacházející se v objektu JICu včetně jejich vybavení:
    • sdílená zasedací místnost “Salm” v 1. NP budovy INMEC; výměra místnosti 70 m2
    • sdílená zasedací místnost “Klein” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 15 m2
    • sdílená zasedací místnost “Koffiller” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 25 m2
    • sdílená zasedací místnost “LowBeer” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 20 m2
    • sdílená zasedací místnost “Luz” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 15 m2
    • sdílená zasedací místnost “Morgenthaller” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 25 m2
    • sdílená zasedací místnost “Staller” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 20 m2
    • sdílená zasedací místnost “Stiassni” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 20 m2
    • sdílená zasedací místnost “Tugendhat” v 2. NP budovy INMEC; výměra místnosti 15 m2
    • sdílená zasedací místnost “Offermann” v 3. NP budovy INMEC; výměra místnosti 12 m2
    • sdílená zasedací místnost “Redlich” v 3. NP budovy INMEC; výměra místnosti 20 m2
    • sdílená zasedací místnost “Stoupal” v 3. NP budovy INMEC; výměra místnosti 20 m2
    • sdílená zasedací místnost “Veselý” v 3. NP budovy INMEC; výměra místnosti 40 m2
    • sdílená zasedací místnost “Felix” v 4. NP budovy INMEC; výměra místnosti 12 m2
    • sdílená zasedací místnost “Poupě” v 4. NP budovy INMEC; výměra místnosti 20 m2
    • sdílená zasedací místnost “Roučka” v 4. NP budovy INMEC; výměra místnosti 20 m2
    • sdílená zasedací místnost “Wanieck” v 4. NP budovy INMEC; výměra místnosti 40 m2
    • sdílená zasedací místnost “Kaplan” v 5. NP budovy INMEC; výměra místnosti 35 m2
  2. Účel Obchodních podmínek

   1. Účelem těchto obchodních podmínek je úprava práv a povinností založených Smlouvou, která upravuje vztah mezi JIC a Vámi jako Spotřebitelem, pokud jste si prostřednictvím Rezervačního systému objednal/a Službu.
 2. OBJEDNÁVKA PODNÁJMU ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Pro objednávku podnájmu Zasedací místnosti musíte vyplnit a potvrdit Formulář. Nabídka podnájmu Zasedací místnosti je zveřejněna na Webu. Objednat konkrétní podnájem Zasedací místnosti lze prostřednictvím Formuláře.
  2. Pro objednání podnájmu Zasedací místnosti prostřednictvím Webu si vyberete příslušný podnájem Zasedací místnosti v požadovaném rozsahu nebo datu z nabídky umístěné na Webu. Objednávku odešleš kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko Odeslat. Před odesláním objednávky musíte vyjádřit souhlas s Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k odeslání objednávky nedojde.
  3. Objednávku podnájmu Zasedací místnosti je možné provést pouze prostřednictvím  Formuláře. 
  4. Před odesláním objednávky je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložil, a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze podnájem Zasedací místnosti, která není v nabídce Webu označená jako „nedostupná“.
  5. Objednávka podnájmu Zasedací místnosti prostřednictvím Formuláře je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy. O převzetí objednávky dostanete potvrzení na e-mail uvedený v objednacím formuláři. Okamžikem učinění objednávky je Smlouva uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti.
  6. Na základě uhrazení ceny za podnájem Zasedací místnosti je Vám vystaveno a zasláno na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři potvrzení o objednávce.
  7. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
  8. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu JIC, přičemž máš k těmto údajům přístup na základě žádosti.
  9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáš, a nejsou hrazeny JICem.
  10. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Objednatelem.
 3. PODNÁJEM ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

  1. Předmět a účel podnájmu Zasedací místnosti

   1. JIC se Smlouvou zavazuje přenechat Vám na určitou dobu užívání současně výhradně 1 Zasedací místnosti v prostorech objektu JICa vy se zavazujete předem uhradit za to JIC sjednanou cenu za celou dobu podnájmu. Součástí podnájmu je oprávnění užívat Společné prostory.
   2. Můžete využívat Zasedací místnosti k pořádání porad, jednání, seminářů, workshopů, prezentačním akcím apod. v rámci Vaší podnikatelské nebo jiné pracovní činnosti.  Zasedací místnost není možné využívat k účelům, které jsou ve zřejmém rozporu s běžným účelem jejich užívání.
  2. Platební podmínky

   1. Cena za podnájem Zasedací místnosti je stanovena jako součin hodinové sazby za podnájem Zasedací místnosti a doby trvání podnájmu určené v hodinách, přičemž zahrnuje platbu za následující služby: dodávky tepla, dodávky vody, dodávky elektrické energie, odvoz a odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu,úklid společných prostor a internet. Ostatní služby související s užíváním Zasedací místnosti si zajistíte sami na vlastní náklad.
   2. Cena podnájmu Zasedací místnosti je uvedena v nabídce jednotlivé Zasedací místnosti na Webu, a to včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny podnájmu Zasedací místnosti zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu.
   3. Posledních 5 minut poslední rezervované půlhodiny podnájmu Zasedací místnosti se automaticky odečítá; doba podnájmu Zasedací místnosti je proto vždy o 5 minut zkrácena, cena podnájmu Zasedací místnosti tím není dotčena.
   4. Zavazujete se uhradit cenu za příslušný podnájem Zasedací místnosti způsobem a ve lhůtě do 30 minut od uzavření Smlouvy platební kartou prostřednictvím online Platební brány ve Formuláři. Při platbě pomocí Platební brány do rozhraní Platební brány zadáte číslo platební karty, její datum platnosti a CVC kód, následně můžete být požádán/a o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. O provedené platbě Vám přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v objednacím formuláři. Nedojde-li k úhradě ceny ve lhůtě podle tohoto odstavce, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.
  3. Práva a povinnosti Smluvních stran

   1. Po dobu trvání podnájmu se zavazujete se dodržovat Provozní řád JIC vy i Vaši zaměstnanci a návštěvníci.
   2. Nejste oprávněn poskytnout Zasedací místnost k užívání třetí osobě s výjimkou Vačich zaměstnanců a návštěvníků.
   3. Odpovídáte za škodu způsobenou JIC poškozením Zasedací místnosti nebo jejího vybavení neodborným zacházením nebo ztrátou nebo odcizením jejího vybavení či příslušenství nebo způsobenou na Zasedací místnosti či jejím vybavení či příslušenství třetími osobami. Odpovídáš za škodu způsobenou poškozením prostor JIC a jeho vybavení, včetně Společných prostor, a veškerým osobám, které se v nich nacházejí.
   4. JIC neodpovídá za škody způsobené podnájmem Zasedací místnosti a nenese žádnou odpovědnost za škody na Vašem zdraví a majetku, nebo na zdraví a majetku třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním Zasedací místnosti.
   5. JIC neodpovídá za škodu na věcech odložených v prostorách JIC včetně Zasedací místnosti Vámi, Vašimi zaměstnanci nebo návstěvami. Plně odpovídáte za veškeré věci, které na do prostor JIC vneseš.
   6. Nejste oprávněn provádět na Zasedací místnosti či jejím vybavení jakékoliv úpravy nebo opravy. Jte povinen JIC bezodkladně vyrozumět o závadách Zasedací místnosti či jejího vybavení a potřebě provedení oprav a úprav prostřednictvím emailu, telefonu uvedeném na Webu a předat Zasedací místnost či její vybavení za tím účelem JIC. Náklady na tyto opravy a úpravy nesete sami, pokud vznikly z důvodu na Vaší straně.
   7. Berete na vědomí, že v JIC mohou probíhat práce (včetně prací stavebních) na prostorách jiných uživatelů JIC a rovněž na Společných prostorách. Jste povinen tyto práce strpět a nemá v této souvislosti nárok na jakoukoli slevu z nájemného.
   8. JIC je oprávněn provádět kontrolu Zasedací místnosti za účelem ověření dodržování právních předpisů a pravidel pro provádění a zabezpečování požární ochrany v objektu JIC a vstupovat příslušných prostor Zasedací místnosti za účelem ochrany života, zdraví a majetku.
   9. V prostorách JIC můžete instalovat a používat vlastní zařízení (přenosná či nepřenosná) pouze se souhlasem JIC po předložení dokumentace k tomuto zařízení. Veškerá zařízení instalována v prostorách JIC musejí vyhovovat požadavkům právních a technických předpisů České republiky. Revizi těchto zařízení zajišťujete a provádíte na vaše náklady a odpovědnost výlučně sám.
   10. V případě, že v Zasedací místnosti nebo v JIC pořizujete vizuální, audio či audiovizuální záznamy (prostřednictvím fotoaparátu, kamery, dronů či jiných přístrojů schopných záznamu), jste povinen zdržet se zaznamenávání jiných uživatelů JIC, prostor ostatních uživatelů JIC (kromě Zasedací místnosti) a průběhu nebo výsledků činnosti ostatních uživatelů JIC. Jste povinen zajistit, aby tento zákaz dodržovali i Vaši zaměstnanci, spolupracovníci, dodavatelé a ostatní osoby, které se v prostorách JIC pohybují z důvodů na Vaší straně. Můžeš se s JIC (případně s ostatními uživateli JIC), v konkrétních případech jednotlivě dohodnout a k nahrávání svých prostor získat od JIC souhlas.
   11. Jste oprávněn využívat JIC nastavené připojení k Wi-Fi v zasedací místnosti. JIC je povinen na tvou žádost zpřístupnit přístupové údaje k tomuto Wi-Fi připojení. Nejste oprávněn měnit nastavení Wi-Fi, ani připojovat do sítě vlastní zařízení k šíření signálu Wi-Fi (router, AP přístroje či další). V případě, že chceš připojení k Wi-Fi či šíření signálu Wi-Fi řešit vlastním způsobem odlišným od nastavení JIC, jste povinen toto řešení konzultovat s ICT managerem JIC. Jakékoliv odlišné řešení připojení, vlastní nastavení Wi-Fi či připojení zařízení k šíření signálu Wi-Fi podléhá písemnému schválení ICT managera JIC. Za písemné schválení se pro tento případ rozumí i výslovné schválení prostřednictvím emailu.
  4. Předání a převzetí Zasedací místnosti

   1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazují se k předání a převzetí Zasedací místnosti v den začátku doby trvání podnájmu Zasedací místnosti. Na konkrétním dni a času předání a převzetí se Smluvní strany dohodnou, jinak určí den a čas předání JIC. Nedostavíte-li se k předání a převzetí, považuje se Zasedací místnost za předané a převzaté okamžikem, kdy mělo nejpozději dojít k předání a převzetí dle Smlouvy. O předání a převzetí Smluvní strany sepíší protokol.
   2. Převzetím prohlašujete, že jste se seznámil se Zasedací místností a se stavem, v jakém se ke dni uzavření Smlouvy nachází, a že je plně způsobilá sloužit ke sjednanému účelu podnájmu.
   3. Při skončení podnájmu Zasedací místnosti se zavazujete JIC předat Zasedací místnost vyklizenou a v řádném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O předání a převzetí bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol.
  5. Storno podmínky

   1. V případě, že budete chtít podnájem Zasedací místnosti zrušit před počátkem doby podnájmu, musíte tak učinit stornem objednávky (odstoupením od Smlouvy) s předstihem, a to minimálně 24 hodin do plánovaného začátku doby podnájmu Zasedací místnosti. V případě, že objednávku v této lhůtě nestornujete, bude Vám účtován stornopoplatek ve výši 100 % ceny za podnájem Zasedací místnosti.
   2. Objednávku můžete stornovat (odstoupit od Smlouvy) za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách prostřednictvím kontaktováním na e-mailovou adresu jic@jic.cz. O provedení storna objedávky za JIC neprodleně zašle na e-mail uvedený v objednacím formuláři potvrzení společně s opravným daňovým dokladem (dobropisem). Peníze Vám budou automaticky vráceny z Platební brány na účet, ze kterého jste platbu za stornovanou účast na Akci provedl. Pro případné reklamace plateb nebo dotazy k platbám se můžeš obrátit na poskytovatele Platební brány uvedeného v čl. 1.1.2.
  6. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

   1. V případě, že doba trvání podnájmu Zasedací místnosti neskončila před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení Spotřebitelem od Smlouvy bez udání důvodů, může Spotřebitel do uplynutí této lhůty odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ohledně zbývající doby trvání podnájmu Zasedací místnosti.
   2. Pokud jako Spotřebitel můžete odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů, můžete tak učinit i zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který se nachází na Webu a jeho vzor také tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek, e-mailem na adresu jic@jic.cz. Přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.
   3. JIC Spotřebiteli vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele přijal. JIC není povinen vracet poměrnou část ceny podnájmu Zasedací místnosti odpovídající takové části plnění služby podnájmu Zasedací místnosti, které se již uskutečnilo do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
   4. Pokud je v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem bez udání důvodů vracena věc, která je předmětem Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s jejím navrácením, pokud věc nemůže být vrácena obvyklou poštovní cestou.
  7. Výpověď

   1. Pokud některá Smluvní straně hrubě poruší Smlouvu, je druhá strana oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností výpovědí zaslanou na e-mail druhé Smluvní strany.
  8. Reklamace a práva z vadného plnění

   1. V případě podnájmu Zasedací místnosti máte podle § 2208 občanského zákoníku právo na to, aby JIC vadu odstranil, pokud řádně a včas JIC oznámíte vadu.  Neodstraní-li JIC vadu bez zbytečného odkladu, takže můžete věc užívat jen s obtížemi, máte právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo můžete provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, máte právo na prominutí nájemného nebo můžete podnájem vypovědět bez výpovědní doby.
   2. Uplatnit reklamaci je možné prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jic@jic.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měl možnost vadu zjistit, nejpozději ale do 6 měsíců od poskytnutí Služby. Na základě odeslání reklamačního formuláře obdržíš potvrzení o přijetí reklamace na e-mail uvedený v objednacím formuláři.
   3. JIC o reklamaci rozhodne podle složitosti případu ihned, nejpozději ale do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se ale nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady přiměřená druhu Služby. Reklamaci včetně odstranění vady JIC vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením Smlouvy ze strany JIC.
 4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  1. Souhlas spotřebitele

   1. V případě, že mezi datem objednávky podnájmu Zasedací místnosti a sjednaným datem poskytnutí objednaného podnájmu Zasedací místnosti (uplynutí celé doby podnájmu) uplyne doba kratší než 14 dní, Spotřebitel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí se splněním služby podnájmu Zasedací místnosti ze strany JIC ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodů. V případě, že JIC službu podnájmu Zasedací místnosti v této lhůtě splnil, Spotřebitel nemá z tohoto důvodu právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
  2. Zpracování osobních údajů

   1. Informace o tom, v jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého oprávnění (titulu), po jakou dobu zpracovává JIC osobní údaje Objednatele či jeho zástupce a informace o právech Objednatele či jeho zástupce ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou upraveny v informačním dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách JICu [https://www.jic.cz/zasady-zpracovani/].
  3. Komunikace a doručování

   1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran.
  4. Kontaktní údaje JIC:

   a) adresa pro doručování JIC, zájmové sdružení právnických osob
   Purkyňova 649/127
   612 00 Brno
   b) adresa elektronické pošty cy3ggku, jic@jic.cz
   c) telefon +420 776 875 043
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Případná odchylná ustanovení uvedená na webu JICu mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
  2. Právní vztahy mezi Spotřebitelem a JICem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.
  3. JIC je vázán Etickým kodexem JIC, který je dostupný na Webu.
  4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
  5. JIC si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Obchodních podmínek. Změna  Obchodních podmínek se nedotýká Smluv uzavřených před touto změnou. Smlouvy uzavřené po změně Obchodních podmínek se řídí zněním Obchodních podmínek účinným po této změně.
  6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 9. 2022.
  7. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:
   Příloha č. 1 – Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

PŘÍLOHA 1 – VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
JIC, zájmové sdružení právnických osob
IČO: 711 80 478
se sídlem: Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno

Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby

Dne ………… jsem si prostřednictvím vašeho Rezervačního systému objednal/a službu podnájmu Zasedací místnosti, číslo objednávky …………………, v hodnotě ………………… Kč. Datum poskytnutí služby je ………………

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené služby, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání ceny za službu ve výši ………… Kč na můj bankovní účet číslo ………………………………… nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V …………… dne ………………

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele
             (podpis)

 

 

Přílohy:
Doklad o objednání služby