Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Účelem těchto obchodních podmínek je úprava práv a povinností založených smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavřenou prostřednictvím on-line systému umístěného na internetové stránce www.jic.cz nebo www.ticketon.cz mezi JIC, zájmovým sdružením právnických osob (dále jen „JIC“) a Vámi jako účastníkem vzdělávacích, společenských, sportovních nebo jiných akcí pořádaných JIC (dále jen „účastník“)

1.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Smluvní vztah mezi JIC a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Návrh na uzavření smlouvy podává účastník formou online formuláře umístěného na internetové stránce www.jic.cz nebo www.ticketon.cz. Úhradou ceny ze strany účastníka je smlouva uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 JIC se zavazuje poskytnout účastníkovi služby spočívající v zajištění místa pro účastníka na zvolené akci včetně všech služeb uvedených v popisu akce na příslušných webových stránkách. Součástí služeb je zejména poskytnutí prostor, zajištění lektora, přednášejícího nebo jiného vedení akce, zajištění organizace a programu, poskytnutí materiálů. Účastník se zavazuje zaplatit za vybranou akci sjednanou cenu, dodržovat podmínky účasti na akci a případně provozní řád místa konání akce. Účastník se dále zavazuje respektovat pokyny organizátorů, dodržovat stanovený program akce, nerušit průběh a konání akce, a nepoškozovat majetek, zdraví a zájmy JICu, dalších účastníků nebo jakýchkoli dalších osob nacházejících se v prostorách konání akce.

3.2 Účastník bere na vědomí, že JIC neodpovídá za obsah, kvalitu nebo přínos akce pro účastníka. Součástí plnění ze strany JIC v žádném případě není zajištění obchodních příležitostí, zprostředkování kontaktů nebo jiné obdobné plnění, a JIC nenese žádnou odpovědnost za případné obchodní vztahy uzavřené mezi jednotlivými účastníky nebo organizátory akce.

3.3 Účastník je srozuměn a souhlasí s tím, že po uzavření smlouvy o poskytování služeb může dojít ze strany JIC ke zrušení, změně místa nebo času konání vzdělávací akce, nebo ke změně programu, případně přednášejícího/lektora. O takových případných změnách je JIC povinen účastníka včas informovat.

3.4 JIC neodpovídá za újmu na věcech odložených účastníkem do prostor, ve kterých se koná vzdělávací akce. Součástí plnění JIC není poskytnutí šaten nebo jiných obdobných prostor. Účastník plně odpovídá za veškeré věci, které do prostor konání akce vnese.

3.5 JIC taktéž neodpovídá za újmu na zdraví účastníka, která je způsobena v prostorech konání vzdělávací akce třetí osobou nebo účastníkem samotným.

4. Platební podmínky

4.1 Účastník se zavazuje uhradit JICu za účast na vzdělávacích akcích cenu uvedenou v on-line formuláři ke konkrétní vzdělávací akci prostřednictvím služby provozované společností Six Dots, s.r.o. na internetové stránce www.ticketon.cz (dále jen „cena“). Táto cena již obsahuje DPH v platné výši.

4.2 Cena nezahrnuje náklady spojené s ubytováním v místě konání školení, náklady za dovoz nebo odvoz z místa školení a další poplatky a náklady spojené s doručením vstupenky na vzdělávací akci.

4.3 Účastník je povinen uhradit cenu způsobem a ve lhůtě stanovené v přihlašovacím formuláři ke konkrétní vzdělávací akci prostřednictvím on-line formuláře nacházejícího se na internetové stránce www.ticketon.cz.

5. Storno podmínky

5.1 V případě, že smlouva nabude účinnosti, může účastník odstoupit od smlouvy pouze v následujících případech:

  • zrušení vzdělávací akce
  • změně místa pořádání vzdělávací akce
  • změna termínu konání vzdělávací akce.

5.2 V případě, že nastane kterákoli ze situací popsaných v čl. 5.1., bude účastník neprodleně informován JICem o takové skutečnosti a zároveň o možnosti od této smlouvy odstoupit. JIC se zavazuje informovat účastníka o změně termínu nebo místa konání akce alespoň 10 dní před datem konání akce a to prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou účastníkem při uzavření smlouvy. V případě, že účastník nebude mít zájem o účast na akci po změně termínu nebo místa konání, má právo od této smlouvy odstoupit a to ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení e-mailové zprávy o změně místa nebo data konání akce. Pokud účastník v této lhůtě od této smlouvy neodstoupí, má se za to, že souhlasí se změnou podmínek a nevzniká mu nárok na vrácení ceny akce nebo jiné plnění ze strany JICu

5.3 Po odstoupení od smlouvy bude cena vrácena účastníkovi. O tom, jakým způsobem bude cena vrácena účastníkovi, bude účastník informován e-mailem na adresu, kterou uvedl v přihlašovacím formuláři na internetové stránce www.ticketon.cz.  

5.4 Účastník bere na vědomí, že v případech uvedených v odst. 5.1 tohoto článku má nárok pouze na vrácení ceny. Veškeré náklady na doručení vstupenek, manipulační poplatky nebo poštovné nese účastník sám a JIC není zavázán tyto náklady účastníkovi nahradit.

5.5 V případě, že se účastník z jakéhokoli důvodu na jeho straně nebo z důvodu vyšší moci akce nebude účastnit, nebude účastníkovi vrácena cena vstupenky nebo poskytnuta finanční či nefinanční náhrada.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných záznamů

6.1 JIC se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdější předpisů.

6.2 Účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů JIC, které mu budou poskytnuty uzavřením smlouvy, a to pro účely uvedené v odst. 6.4. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

6.3 Účastník svou registrací na vzdělávací akci bere na vědomí, že z této akce budou pořizovány fotografické, audiovizuální nebo jiné záznamy zachycující osobu účastníka. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník dobrovolně souhlas s pořizováním těchto záznamů a s jejich zpracováním jako osobních a citlivých údajů pro účely uvedené v odst. 6.4. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

6.4 Všechny osobní a citlivé údaje (jméno a příjmení, e-mail, IČ, DIČ, fotografie, video záznamy) jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely užití v marketingových materiálech a prezentacích JIC na webových stránkách JIC, sociálních sítích, písemných prezentacích, akcích pořádaných JIC nebo akcích, kterých se zástupci JIC účastní.

6.5 JIC jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat citlivé údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

6.6 Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas udělený v odst. 6.1 může účastník kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla JIC.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Účastník, který je spotřebitelem, souhlasí s uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, a potvrzuje, že mu byly v dostatečném předstihu sděleny informace uvedené v § 1820 občanského zákoníku.

7.2 Účastník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že přijímá všechna jejich ustanovení.