OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA AKCI JICU

1. Úvodem

Kdo jsme my a jak nás můžete kontaktovat? 

Jsme JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606. Prostřednictvím našeho webu https://www.jic.cz/ se můžete přihlásit na některou akci, kterou zrovna pořádáme (tento web dále nazýváme jako „obchod“). Pokud se na akci přihlásíte, vystupujeme vůči vám jako poskytovatel služby a vy vůči nám jako objednatel.
 

Pokud chcete s čímkoliv pomoci, můžete nás kontaktovat tady: 

 • Telefonní číslo: +420 776 875 043 
 • E-mailová adresa: info@jic.cz 
 • Datová schránka: Cy3ggku 
 • Doručovací adresa: JIC, zájmové sdružení právnických osob, Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno

Kdo jste vy?

Jste objednateli, kteří se přihlásili na námi pořádanou akci buď jako: 

 • spotřebitelé, tedy lidé, kteří se chtějí akce účastnit pro svou osobní potřebu mimo rámec své podnikatelské činnosti i mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, nebo 

 • kdokoliv jiný (právnické osoby i podnikající lidé), kdo se přihlásil na akci za účelem svého podnikání nebo výkonu své profesní činnosti. 

Pokud jste spotřebitelé, náleží vám zvláštní práva vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele. O těchto právech vás informujeme dále v obchodních podmínkách.

Co jsou tyto obchodní podmínky?

Tyto obchodní podmínky jsou závazným právním dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy o účasti na akci uzavírané mezi vámi a námi na základě vaší objednávky v obchodu. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vás jako objednatele a nás jako poskytovatele.
 

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád, který je přílohou těchto obchodních podmínek a je pro nás i vás závazný. 

Můžeme se dohodnout na něčem jiném, než najdete v obchodních podmínkách?

Ano, můžeme se dohodnout i individuálně v samostatné smlouvě uzavřené např. přes e-mail. Naše individuální ujednání mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 

2. Jak spolu můžeme uzavřít smlouvu o účasti na akci?

Smlouvou o účasti na akci je smlouva mezi vámi a námi, ve které se zavazujeme vám umožnit účast na akci, včetně zajištění programu, materiálu k účasti na akci a přednášejícího nebo obdobné osoby, která vás akcí provede, a vy se zavazujete dodržovat pravidla chování na akci a zaplatit nám za akci cenu. Některých akcí se můžete zúčastnit jen za splnění podmínek uvedených v popisu akce. Pokud vyhodnotíme, že podmínky nesplňujete, nemusíme vaši objednávku přijmout.
 

Smlouvu s námi můžete uzavřít prostřednictvím objednávkového formuláře v obchodě, někdy individuálně prostřednictvím e-mailové komunikace.
 

Chceme, abyste před objednávkou o našich službách věděli všechno, co potřebujete. Pamatujte však na to, že prezentace našich služeb v obchodě ještě není závaznou nabídkou k uzavření smlouvy (tímto vylučujeme § 1732 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sbírky zákonů, občanský zákoník). I když nám pošlete svou objednávku, ještě nejsme povinni s vámi smlouvu uzavřít a službu vám poskytnout. Důvodů pro neuzavření může být víc. Zejména se může stát, že se naplní kapacita akce nebo že nesplníte podmínky pro účast na akci. Také neoceňujeme, pokud jste vůči nám už v minulosti podstatně porušili své povinnosti.
 

Objednávku akce provedete podle návodu dostupného v obchodě. Prakticky stačí, abyste nám ve formuláři poskytnuli požadované údaje, odsouhlasili tyto obchodní podmínky a odeslali objednávku. Objednat ale nepůjde akci, u které je uvedeno, že je nedostupná.
 

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, zasíláte nám návrh na uzavření smlouvy a zavazujete se k platbě, pokud vám návrh na uzavření smlouvy potvrdíme (dále také „objednávka“). My vám na váš e-mail vyplněný v objednávce zašleme potvrzení objednávky, které je závazným přijetím vašeho návrhu na uzavření smlouvy, společně s textovou podobou těchto obchodních podmínek. Jakmile naše potvrzení objednávky dostanete, je smlouva uzavřena. Bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky a zaplacení ceny akce vám zašleme i informace potřebné k účasti na akci (např. elektronickou vstupenku, informace o místě konání akce a organizátorech). Pokud se nám nedaří vám potvrzení objednávky doručit, můžeme vaši objednávku stornovat.
 

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce. Smlouva a všechny její součásti (hlavně objednávka, tyto obchodní podmínky a reklamační řád) budou uloženy v bezpečí našeho elektronického archivu. Pokud jste spotřebiteli, zpřístupníme vám tyto informace na základě vaší písemné žádosti. Písemnou žádostí je i e-mail.
 

Odsouhlasením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že pro uzavření smlouvy budete používat tzv. komunikační prostředky na dálku, jak jim říká občanský zákoník. Pod tak honosným označením si představte třeba počítač, tablet nebo telefon. Hlavně s internetem. Náklady na použití těchto prostředků si hradíte sami v rámci běžných plateb za telefon, internet apod.
 

Akce se můžete zúčastnit až poté, co zaplatíte její celkovou cenu.
 

3. Jaké jsou podmínky placení ceny akce?

Cenou myslíme cenu akce, která se vám zobrazila v objednávce a kterou jste se uzavřením smlouvy zavázali zaplatit. Cenu uvádíme včetně daně z přidané hodnoty. Ceny jsou platné po dobu, po kterou se vám zobrazují v obchodě. Akční ceny platí po dobu, kterou jsme určili. I tak se ale můžeme individuálně dohodnout jinak a poskytnout vám například slevu z ceny. Pokud v obchodě neuvedeme něco jiného, poskytnuté slevy z ceny nemůžete vzájemně kombinovat.
 

Cena nezahrnuje náklady spojené s ubytováním v místě konání akce, náklady na dopravu v souvislosti s akcí ani další poplatky a náklady spojené s účastí na akci.
 

Výzvu k úhradě ceny vám zašleme na e-mail uvedený v objednávce neprodleně po potvrzení objednávky nebo současně s ním.
 

Cenu za účast na akci se zavazujete zaplatit do 24 hodin doručení e-mailu s potvrzením objednávky, a to platební kartou prostřednictvím online platební brány provozované společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3755. Bližší informace o platební bráně najdete na webu https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Kontaktní údaje jsou ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267. O provedené platbě Vám přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v objednávce. Pokud ve stanovené lhůtě cenu akce nezaplatíte, bereme to tak, že jste smlouvu stornovali (odstoupili od ní) a smlouva se ruší.
 

Pokud hradíte cenu bezhotovostně, splníte vaši povinnost uhradit cenu okamžikem, kdy se celková výše ceny připíše na náš bankovní účet.
 

4. Jak bude akce probíhat?

Akce může probíhat naživo nebo online. Průběh obou typů akcí rozebíráme níže v tomto článku. 

Akce naživo 

Akce se bude konat v místě a termínu uvedeném v objednávce a popisu akce, případně v informačním e-mailu o změně akce, pokud termín nebo místo budeme měnit. My zajistíme její řádnou organizaci tak, aby probíhala podle programu.
 

Program akce uvidíte v popisu akce u objednávky a zašleme vám ho i emailem v přiměřené době před plánovaným termínem akce, zpravidla s potvrzením objednávky.
 

Na akci máte povinnost respektovat pokyny organizátorů, dodržovat stanovený program akce, pokud se vaše účast v programu vyžaduje, nerušit průběh a konání akce a nepoškozovat majetek v prostorech konání akce, zdraví osob nacházejících se v prostorech konání akce a zájmy JICu.
 

Za věci, které na akci vnesete, odpovídáte vy. My (JIC) za vámi vnesené věci na akci neodpovídáme. Neodpovídáme ani za újmu, která je vám způsobena v prostorech konání akce třetí osobou (např. účastníkem akce) nebo vámi samotnými.

Akce online 

Akce se bude konat v termínu a způsobem uvedenými v objednávce a popisu akce, případně v informačním e-mailu o změně akce, pokud termín budeme měnit. My zajistíme její řádnou organizaci tak, aby probíhala podle programu.
 

Program akce uvidíte v popisu akce u objednávky a zašleme vám ho i emailem v přiměřené době před plánovaným termínem akce, zpravidla s potvrzením objednávky.
 

Online akce bude probíhat tak, že vám na váš e-mail pošleme pozvánku do systému Microsoft Teams určeného pro online schůzky, které se budete moci účastnit po vyhrazenou dobu konání akce, a pokyny k přihlášení. Na schůzku se můžete přihlásit přes webový prohlížeč i přes aplikaci Microsoft Teams. Volba je na vás.
 

Na akci máte povinnost respektovat pokyny organizátorů, dodržovat stanovený program akce, pokud se vaše účast v programu vyžaduje, a nerušit průběh a konání akce.

Pravidla každé akce (naživo i online) 

My (JIC) neneseme odpovědnost za poškození, ztrátu, odcizení nebo jiné znehodnocení informací či prostředků potřebných k účasti na akci, které jsme vám již poskytli (např. vstupenky, odkaz k přihlášení do systému pro online schůzky) a v takovém případě nejsme povinni vám poskytovat náhradní informace či prostředky k účasti na akci.
 

Berete na vědomí, že my (JIC) neodpovídáme za obsah, kvalitu nebo přínos akce pro vás. Součástí našeho plnění není zajištění obchodních příležitostí, zprostředkování kontaktů nebo jiné obdobné plnění, a neneseme žádnou odpovědnost za případné obchodní vztahy uzavřené mezi jednotlivými účastníky nebo organizátory akce.
 

5. Jak můžete akci reklamovat?

Podmínky reklamace akce najdete v Reklamačním řádu, který je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 

6. Jaké jsou podmínky pro změny, zrušení akce a storno objednávky

Změna akce

Termín, místo konání akce, její program i lektory můžeme změnit. Pokud nejste spotřebiteli, z jakéhokoliv důvodu. Pokud jste spotřebiteli, akci můžeme takto změnit, pokud z objektivních důvodů není možné akci v daném termínu nebo na daném místě pořádat. Zejména nám v tom může bránit překážka vyšší moci, lektor, který se nemůže účastnit termínu akce z důvodu neležícího na naší straně, místo, které se neočekávaně stalo nezpůsobilým k pořádání akce (např. se narušila statika budovy), nebo nebyla naplněna základní kapacita akce. 

Změna akce

O návrhu změny akce vás budeme informovat na e-mail uvedený v objednávce minimálně 10 dnů před původním termínem konání akce, pokud to bude objektivně možné, jinak neprodleně po zjištění skutečnosti, kvůli které musíme akci měnit. Změnu akce můžete odmítnout ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu akce, případně pokud vás o změně akce informujeme 5 a méně dnů před konáním akce, ve lhůtě 24 hodin před konáním akce. Pokud v této lhůtě změnu neodmítnete, máme za to, že se změnou akce souhlasíte. Pokud v této lhůtě změnu akce odmítnete, vrátíme vám zaplacenou cenu akce do 14 dnů od doručení vašeho odmítnutí změny akce na účet, ze kterého jste cenu akce platili (automaticky přes platební bránu). 

Zrušení akce námi (JICem)

Pokud jste spotřebiteli, můžeme vámi objednaný termín akce zrušit, jestliže z objektivních důvodů není možné akce v daném termínu pořádat. Zejména může nastat překážka vyšší moci (např. války, epidemie, nemoci, přírodní katastrofy, rozhodnutí orgánu veřejné moci), lektor se nebude moci akce účastnit z důvodů neležících na naší straně a nebude možné ho nahradit jiným lektorem, nebo nenaplníme základní kapacitu akce. Pokud nejste spotřebiteli, můžeme vámi objednaný termín akce zrušit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. 

Zrušení akce námi (JICem)

Pokud termín akce zrušíme, neprodleně vás o zrušení vyrozumíme na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Okamžikem doručení oznámení odstupujeme od smlouvy (smlouva končí). Zaplacenou cenu akce vám vrátíme do 14 dnů od doručení oznámení o zrušení akce na účet, ze kterého jste cenu akce platili (automaticky přes platební bránu). 

Nemožnost spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů

Pokud jste spotřebitelem, upozorňujeme vás, že akce je využitím volného času v konkrétní době či termínu. Z tohoto důvodu dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sbírky zákonů) nemáte ze zákona nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Můžete objednávku ale stornovat za podmínek, které jsme nastavili níže. 

Storno objednávky vámi bez udání důvodu

Vaši objednávku na akci můžete bezdůvodně stornovat a tím odstoupit od smlouvy s právem na vrácení ceny nejpozději ve lhůtě stanovené v popisu akce u objednávky. Pokud v popisu akce žádná lhůta uvedená není, můžete objednávku stornovat nejpozději 7 dnů před plánovaným začátkem akce. Storno objednávky nám prosím zašlete na email kontaktní osoby JICu uvedené v popisu akce, případně na e-mail uvedený v kontaktních údajích na začátku těchto obchodních podmínek. Objednávku můžete stornovat i prostřednictvím odkazu, který jsme vám zaslali e-mailem. Pokud ve storno lhůtě uvedené u popisu akce, jinak zde v obchodních podmínkách, objednávku stornujete, neprodleně vám zašleme email s potvrzením storna objednávky a opravný daňový doklad (dobropis), pokud jste vám vystavili řádný daňový doklad. Celkovou cenu akce vám vrátíme do 14 dnů ode dne, kdy jste nám poslali oznámení o stornu objednávky na účet, ze kterého jste cenu akce platili (automaticky přes platební bránu). 

Storno objednávky vámi bez udání důvodu

Pokud objednávku včas nestornujete a akce se nebudete účastnit z jakéhokoliv důvodu na vaší straně, cenu akce ani jakékoliv jiné plnění, které jste nám poskytli, vám nevrátíme. 

Odstoupení od smlouvy vámi ze zákonných důvodů

Od smlouvy můžete odstoupit v dalších případech, kdy vám toto právo přiznává občanský zákoník nebo jiný zákon. Hlavně pokud podstatně porušíme naše povinnosti poskytovatele, z důvodu prodlení na naší straně nebo vadného plnění. 

Odstoupení od smlouvy námi ze zákonných důvodů

Stejně jako vy, i my máme právo odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Hlavně v případě, kdy podstatně porušíte vaše povinnosti. Pokud nejste spotřebiteli, máme vždy právo od smlouvy odstoupit, pokud jste v prodlení se zaplacením ceny akce, vstoupíte-li do insolvence nebo likvidace, bude-li na váš majetek prohlášen konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 

7. Jak zpracováváme vaše osobní údaje? 

Informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, najdete zde [odkaz na dokument aktuální Informace o zpracování osobních údajů, který jsme vám připravili]. Tyto informace nejsou součástí smlouvy a nejsou závazné. Slouží hlavně vám, abyste věděli, co s vašimi osobními údaji můžeme dělat.
 

8. Jak spolu můžeme komunikovat a jaká jsou pravidla doručování? 

Pokud jsme si s vámi nedohodli zvláštní způsob komunikace, bude jakákoliv naše společná komunikace, v rámci které můžeme zakládat, měnit nebo rušit smlouvu, probíhat v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Konkrétně půjde o tyto způsoby komunikace: osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou nebo elektronickou poštou, a to na adresy, které jsme si vzájemně písemně oznámili.
 

Ozvat se nám můžete i telefonicky, po telefonu spolu ale nebudeme zakládat, měnit ani rušit smlouvu. Tedy vy ani my se k ničemu nebudeme telefonicky zavazovat.
 

Kdy jsou doručené listinné dokumenty? 

 • dnem fyzického předání oznámení, pokud je dokument zasílán prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručován osobně; nebo  
 • dnem doručení potvrzeným na doručence, pokud je dokument zasílán doporučenou poštou a pokud je skutečně doručen; nebo  
 • marným uplynutím lhůty 10 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, pokud se dokument zasílaný provozovatelem poštovních služeb nepodaří doručit nebo pokud bude přijetí dokumentu odepřeno (vámi nebo námi, dle situace).  

E-maily jsou doručeny v okamžiku, kdy je e-mailová zpráva odeslána z e-mailové schránky. To neplatí, pokud adresát zprávy prokáže, že se bez jeho zavinění zpráva nedostala do jeho dispozice.
 

9. Závěrem

Právní vztahy, které mezi námi a vámi vzniknou ze smlouvy, se řídí právem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého. Výslovně vylučujeme použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Touto volbou práva nejsou dotčena práva vás jako spotřebitelů, která vám můžou vyplývat z právního řádu, který by se jinak na náš právní vztah použil. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy, budeme řešit před soudy České republiky příslušnými dle sídla JICu. Tato volba příslušnosti soudu se nepoužije pro spotřebitele.
 

Smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami můžeme (my i vy) měnit jen písemnou dohodou (i prostřednictvím e-mailů). Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 

Nejsme vázáni žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odstavce 1 písmena e) občanského zákoníku.
 

Jako objednatelé na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odstavce 2 občanského zákoníku. To neplatí pro spotřebitele.
 

Pokud máte jakýkoliv problém, budeme rádi, když ho první budete řešit s námi. Stačí nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Pokud jste spotřebitelé a chcete případně spory řešit mimosoudně, můžete se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu. Tím je například Česká obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr. Nebo můžete spor řešit online prostřednictvím unijní platformy k řešení sporů online (ODR platforma) na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 

Tyto obchodní podmínky používáme pro všechny smlouvy, které uzavřeme se zákazníky ode dne 1. 3. 2023.
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

příloha obchodních podmínek pro účast na akce JICu 

1. Jak můžete akci reklamovat? 

Zde se dozvíte, jak můžete reklamovat vadu akce a na co všechno máte právo. Doufáme, že náš reklamační řád nebudete muset nikdy použít. Ale co kdyby náhodou, že? Samozřejmě nám můžete také napsat na e-mail info@jic.cz nebo zavolat na +420 776 875 043 a my vám poradíme, jak postupovat. Jsme tu pro vás.

Naše i vaše práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 

2. Co je to ta vada a za co vám odpovídáme?

Odpovídáme vám za to, že plnění (zajištění účasti na akce) dle obchodních podmínek není v době jeho poskytnutí vadné. To znamená, že neodpovídá smlouvě, tedy tomu, na čem jsme se dohodli. Vadou je zejména poskytnutí plnění, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti. Vadou je také to, že vás neupozorníme na vady, které předmět plnění má, ačkoliv se takové vady na předmětu plnění obvykle nevyskytují, i to, že vás ujistíme, že předmět plnění nemá žádné vady nebo že se hodí k určitému účelu, ačkoliv vady má nebo se k tomuto účelu nehodí.
 

3. Do kdy musíte akci reklamovat a na co máte nárok?

Pokud je vada našeho plnění odstranitelná, máte právo: 

 • buď požadovat opravu plnění nebo toho, co chybí (neposkytnuté části služby), anebo 
 • požadovat přiměřenou slevu z ceny. 

Pokud je vada plnění neodstranitelná a není možné službu užívat dle smlouvy s námi, máte právo: 

 • buď odstoupit od smlouvy, anebo 
 • požadovat přiměřenou slevu. 

Vadu musíte vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost vadu zjistit, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy jsme vám službu poskytli (tedy od skončení akce). 

 

4. Co udělat, když chcete akci reklamovat?

Abychom mohli reklamaci vyřídit, budeme potřebovat vaši součinnost. Kontaktujte nás a popište nám: 

 • jaká je vada služby a jak se projevuje, 
 • jaké právo z vadného plnění uplatňujete (zda chcete vadu odstranit, odstoupit od smlouvy nebo chcete slevu dle pravidel uvedených v předchozím článku), 
 • jak se jmenujete a jaká je vaše adresa, případně jaký je váš název, IČO a sídlo (ideálně přidejte i telefon a e-mail, ať se s vámi můžeme spojit rychleji). 

Kontaktovat nás můžete všemi dostupnými prostředky. Nejlepší bude, když nám zavoláte na číslo +420 776 875 043  nebo pošlete e-mail na adresu info@jic.cz, abychom mohli komunikaci co nejvíce urychlit. Záleží ale samozřejmě na vás, jaký způsob budete preferovat.
 

Jakmile od vás reklamaci obdržíme, rozeběhne se naše pohotovostní četa, aby vše co nejrychleji vyřešila.
 

Náklady reklamace budete muset nejprve hradit vy. My vám je ale proplatíme, když zjistíme, že je chyba na naší straně. Zlatý důl ale nevlastníme, a tak vám proplatíme pouze účelně vynaložené náklady uznané reklamace. Nezapomeňte si proto o ně co nejdříve požádat.
 

Pokud budete mít problém s tím, jak reklamaci vyřizujeme, budeme rádi, když ho první budete řešit s námi. Stačí nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Pokud jste spotřebitelé a chcete případně spory řešit mimosoudně, můžete se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu. Tím je například Česká obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr.
 

A samozřejmě máte právo se také obrátit na soud. Když třeba nebudete spokojení s tím, jak jsme reklamaci vyřídili nebo třeba nevyřídili.
 

5. Do kdy reklamaci vyřídíme?

Pokud jste spotřebitelé, garantujeme vám, že reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy jste reklamaci uplatnili, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Pokud spotřebitelem nejste, pokusíme se vše stihnout ve stejných lhůtách, maximální nejkratší lhůtu ale negarantujeme.
 

Nejprve vám jako spotřebitelům potvrdíme, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a jaké kontaktní údaje pro poskytnutí informace o vyřízení reklamace jste nám sdělili. Až bude vše hotovo, dostanete od nás černé na bílém datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud vám nebudeme moci reklamaci uznat, nebudeme vám tajit důvody. Naopak vám vše co nejpřesněji vysvětlíme. U jiných než spotřebitelských smluv nemáme povinnost reklamační řízení takto detailně evidovat. Když si to ale budete přát, určitě se domluvíme.
 

6. Kdy za vady neodpovídáme? 

Ačkoliv se vám vždy budeme snažit vyjít vstříc, v některých případech není fér, abychom odstraňovali vady, za které nemůžeme. Proto zejména neneseme odpovědnost za vady služby, pokud:

 • jste vadu způsobili vy nebo za způsobení odpovídáte;  
 • jste již před poskytnutím služby věděli, že služba má vadu a s touto vadou souhlasili.

7. Konec dobrý, všechno dobré

Tak, a už jsme na konci. Tento reklamační řád používáme pro všechny smlouvy, které uzavřeme se zákazníky ode dne 1. 3. 2023.