Obchodní podmínky JIC, zájmové sdružení právnických osob pro „ÚČAST NA AKCI“

provozovaného JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606
 
 
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Základní ustanovení

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „JIC“) a Uživatelem.
   2. Účel Obchodních podmínek

    1. Účelem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností založených Smlouvou, která upravuje vztah mezi JIC a tebou jako Uživatelem, pokud jste si prostřednictvím Rezervačního systému objednal/a účast na Akci.
 2. OBJEDNÁVKA ÚČASTI NA AKCI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Pro objednávku účasti na Akci musíte mít vyplnit přihlášku na akci podle odst. 4.1.1. Nabídka Akcí je zveřejněna na Webu. Objednat konkrétní účast na Akci lze tlačítka Přihlásit se na akci.
  2. Objednávku účasti na Akci je možné provést pouze prostřednictvím lze tlačítka Přihlásit se na akci.
  3. Před odesláním objednávky je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložil/a, a to i s ohledem na vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze účast na Akci, která není v nabídce Webu označená jako „nedostupná“.
  4. Objednávka účasti na Akci je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy. Potvrzení účasti přijde na e-mail uvedený v přihlášce. Okamžikem učinění objednávky je Smlouva uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti.
  5. Na základě uhrazení ceny za účast na Akci je Vám vystaveno a zasláno na e-mailovou adresu uvedenou přihlášce elektronické potvrzení o registraci na Akci.
  6. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
  7. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu JIC, přičemž máš k těmto údajům přístup na základě žádosti.
  8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáte, a nejsou hrazeny JICem.
  9. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce uživatelem.
 3. ÚČAST NA AKCI

  1. Práva a povinnosti Smluvních stran

   1. JIC se zavazuje poskytnout Vám jako účastníkovi Akce služby spočívající v zajištění místa pro účastníka na Akci včetně všech služeb uvedených v popisu Akce na Webu. Součástí těchto služeb je zejména poskytnutí prostor, zajištění lektora, přednášejícího nebo jiného vedení Akce, zajištění organizace a programu, poskytnutí materiálů.
   2. Jako účastník Akce se zavazujete zaplatit za Akci sjednanou cenu, dodržovat podmínky účasti na Akci a Provozní řád prostor JIC, respektovat pokyny organizátorů, dodržovat stanovený program Akce, nerušit průběh a konání Akce, a nepoškozovat majetek, zdraví a zájmy JICu, dalších účastníků Akce nebo jakýchkoli dalších osob nacházejících se v prostorách konání Akce.
   3. Jako účastník Akce berete na vědomí, že JIC neodpovídá za obsah, kvalitu nebo přínos Akce pro Vás. Součástí plnění ze strany JIC v žádném případě není zajištění ti obchodních příležitostí, zprostředkování kontaktů nebo jiné obdobné plnění, a JIC nenese žádnou odpovědnost za případné obchodní vztahy uzavřené mezi jednotlivými účastníky nebo organizátory Akce.
   4. Jako účastník jste srozuměn a souhlasíte s tím, že po uzavření Smlouvy může dojít ze strany JIC ke zrušení, změně místa nebo času konání Akce, nebo ke změně programu Akce, případně přednášejícího/lektora. O takových případných změnách je JIC povinen Vás včas informovat.
   5. JIC neodpovídá za újmu na vašich věcech odložených v prostorech konání Akce. Součástí plnění JIC není poskytnutí šaten nebo jiných obdobných prostor. Plně odpovídáte za veškeré věci, které do prostor konání Akce vnesete.
   6. JIC neodpovídá za újmu na vašem zdraví, která je způsobena v prostorech konání Akce třetí osobou nebo Vámi samotnými.
  2. Platební podmínky

   1. Cena za účast na Akci nezahrnuje náklady spojené s ubytováním v místě konání Akce, náklady na dopravu v souvislosti s Akcí a další poplatky a náklady spojené s doručením potvrzení o registraci na Akci.
   2. Cena účasti na Akci je uvedena v nabídce jednotlivé Akce na Webu, a to včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu.
   3. Zavazujete se uhradit cenu za účast na příslušné Akci ve lhůtě do 10 minut od uzavření Smlouvy platební kartou prostřednictvím online platební. Při platbě pomocí Platební brány do rozhraní Platební brány zadáte číslo platební karty, datum platnosti a CVC kód, následně můžeš být požádán o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. O provedené platbě Vám přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v přihlášce. Nedojde-li k úhradě ceny ve lhůtě podle tohoto odstavce, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.
  3. Storno podmínky

   1. V případě, že JIC Akci zruší, JIC Vás neprodleně informuje o této skutečnosti prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v přihlášce. Okamžikem doručení oznámení JIC odstupuje od Smlouvy.
   2. Vaši objednávku na účast na Akci můžete jako účastník Akce stornovat (odstoupit od Smlouvy) pouze s předstihem, a to minimálně 24 hodin do plánovaného začátku Akce.
   3. V případě, že objednávku v této lhůtě nestornujete, nevzniká Vám nárok na vrácení ceny účasti na Akci nebo jiného plnění ze strany JIC. V případě odstoupení od Smlouvy Vám JIC do 14 dnů od okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy vrátí ti 100 % ceny Akce. O tom, jakým způsobem Vám bude cena vrácena, tě JIC informuje e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.
   4. Objednávku můžete stornovat (odstoupit od Smlouvy) za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách prostřednictvím kontaktování zaměstnanců JIC zodpovědných za. O provedení storna objednávky za JIC neprodleně zašle na e-mail uvedený ve tvém Vaší přihlášce potvrzení společně s opravným daňovým dokladem (dobropisem). Peníze Vám budou automaticky vráceny z Platební brány na účet, ze kterého jste platbu za stornovanou účast na Akci provedl. Pro případné reklamace plateb nebo dotazy k platbám se můžeš obrátit na poskytovatele Platební brány uvedeného v čl. 1.1.2.
   5. V případě, že se nemůžete Akce účastnit z jakéhokoliv důvodu na tvé straně, nebude Vám vrácena cena ani jakékoliv jiné plnění ze strany JIC.
   6. Spotřebitel jako účastník Akce nemá dle ustanovení §  1837 písm. j) nárok na odstoupení od Smlouvy postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
  4. Výpověď Smlouvy

   1. Pokud některá Smluvní straně hrubě poruší Smlouvu, je druhá strana oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností výpovědí zaslanou na e-mail druhé Smluvní strany.
  5. Reklamace a práva z vadného plnění

   1. V případě účasti na Akci se podle § 1923 občanského zákoníku můžete tehdy, pokud je vada našeho plnění odstranitelná, domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Pokud vadu nelze odstranit a ani kvůli tomu nelze účast na Akci řádně využít, můžete se domáhat přiměřené slevy z ceny za účast na Akci. Vadou našeho plnění není zejména obsah Akce, změna v programu Akce nebo osobě vystupující na Akci, kvalita nebo přínos Akce.
   2. Uplatnit reklamaci je možné prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jic@jic.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měl možnost vadu zjistit, nejpozději ale do 6 měsíců od poskytnutí Služby.
   3. JIC o reklamaci rozhodne podle složitosti případu ihned, nejpozději ale do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se ale nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady přiměřená druhu Služby. Reklamaci včetně odstranění vady JIC vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením Smlouvy ze strany JIC.
 4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  1. Zpracování osobních údajů

   1. Informace o tom, v jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého oprávnění (titulu), po jakou dobu zpracovává JIC osobní údaje Člena či jeho zástupce a informace o právech Člena či jeho zástupce ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou upraveny v informačním dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách JICu [https://www.jic.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/
  2. Komunikace a doručování

   1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně oznámily prostřednictvím vyplnění přihlášky
  3. Kontaktní údaje JIC:

   1. ​​​​​​​adresa pro doručování  - JIC, zájmové sdružení právnických osob, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno
   2. adresa elektronické pošty - Cy3ggku, jic@jic.cz
   3. telefon - +420 776 875 043
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Případná odchylná ustanovení uvedená na webu JIC mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
  2. Právní vztahy mezi Členem a JICem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.
  3. JIC je vázán Etickým kodexem JIC, který je dostupný na Webu.
  4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).

   Zavazujete se uhradit cenu za účast na příslušné Akci způsobem a ve lhůtě do 10 minut od uzavření Smlouvy platební kartou prostřednictvím online Platební brány. Při platbě pomocí Platební brány do rozhraní Platební brány zadáte číslo platební karty, její datum platnosti a CVC kód, následně můžete být požádán/a o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. O provedené platbě Vám přijde potvrzení včetně faktury na e-mail uvedený v přihlášce. Nedojde-li k úhradě ceny ve lhůtě podle tohoto odstavce, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.