Jak využít Horizont 2020 pro rozvoj podnikání

8. 11. 2020

Koncem září vyhlásila Evropská komise poslední a zároveň největší výzvu programu Horizont 2020. Celková částka dosahuje 1 miliardy EUR. Co za takové peníze chce EU pořídit? V první řadě potřebuje unie své členské země výrazně podpořit na cestě k digitální a zelené budoucnosti. Pokud chce být v tomto ohledu světovým lídrem, je takový program naprosto nezbytnou nutností. A obrovský prostor tu je i pro firmy a podnikatele s ekoinovacemi.

V minulých letech se české firmy a výzkumné organizace v programu Horizont 2020 příliš nepředvedly. Důvodů je hned několik – vedle mnohem jednodušeji dosažitelných peněz z národních zdrojů – jako jsou třeba programy Technologické agentury ČR – je samotné procento podpořených projektů poměrně nízké. A posledním důvodem budiž sama kvalita podávaných projektů. Jako bychom projekty do Horizont 2020 prostě neuměli napsat. Možná o to důležitější teď bude práce profesionálů, kteří se v podobných programech pohybují dlouhé roky a dokážou firmy navést na správnou cestu. Přesně takovou službu máme i my v našem portfoliu. Na rozdíl od soukromých poradenských firem, které od konzultací v programu Horizont zejména z důvodu nízké návratnosti raději ustoupily, my chceme firmy podpořit v tom, aby uspěly. Pokud ne hned jako takzvaní koordinátoři projektů, tak jako partneři mezinárodního projektového týmu. Pro začátek jsme pro vás připravili přehled jednotlivých kapitol nového programu, abyste měli jasnější představu, zda můžete o zdroje žádat i vy.

 

Horizont 2020 Green Deal

uzávěrka výzvy: 26. ledna 2021

celková alokace: 983 mil. EUR

Témata

1. Zvyšování ambicí v oblasti klimatu: mezioborové výzvy

2. Čistá, cenově dostupná a bezpečná energie

3. Průmysl pro čistou a cirkulární ekonomiku

4. Energeticky úsporné a na spotřebu zdrojů nenáročné budovy

5. Udržitelná a inteligentní mobilita

6. Z farmy na vidličku

7. Obnova biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

8. Nulové znečištění, prostředí bez toxických látek

9. Posílení našich znalostí na podporu evropské Zelené dohody

10. Posílení pozice občanů v transformaci k zelené Evropě

 

1. Zvyšování ambicí v oblasti klimatu: mezioborové výzvy

Předcházení extrémních požárů a boj s nimi pomocí integrace a ukázkou inovativních prostředků

V posledních letech se (nejen) Evropa potýká se stále větším počtem extrémních požárů, které ničí její lesy. Jedním z důvodů bylo extrémní sucho zejména v letních měsících. Jak těmto požárům předcházet? A jak s nimi bojovat? Výzva hledá nové inovativní přístupy, které by v tom nejlepším případě měly navazovat na projekty podpořené v předcházejících výzvách Horizont 2020.

Rozpočet na projekt: 15–20 mil EUR (inovační projekty), 2–3 mil EUR (koordinační a podpůrné projekty)

Výzva: LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

Směrem ke klimaticky neutrálním a společensky inovativním městům

Jednotná platforma, která poskytne zejména městům odborné znalosti potřebné k uskutečnění svých klimatických plánů – tak právě ta by měla být jediným podpořeným výstupem tohoto podtématu. Koordinace aktuálních „klima-aktivit“ by tak měla být mnohem snadnější.

Rozpočet na projekt: do 53 mil EUR

Výzva: LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Inovační balíčky pro regiony odolné vůči změnám klimatu

Jak posílit odolnost evropských regionů vůči změnám klimatu? Nástroje, opatření i inovace už tu jsou. Některé z nich už jsme dokonce měli možnost v menší míře i otestovat. Teď je čas tyto multidisciplinární inovace zkoušet na mnohem větších celcích a zjistit, jestli nám opravdu mohou pomoci.

Rozpočet na projekt: 10–15 mil EUR (inovační projekty), 3 mil EUR (koordinační a podpůrné projekty)

Výzva: LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

 

2. Čistá, cenově dostupná a bezpečná energie 

Inovativní technologie v oblasti výroby obnovitelné energie na pevnině i mimo ni a jejich integrace do energetiky

Nulové emise do roku 2050 – takový je cíl Evropské unie. K tomu je však zapotřebí velmi pokročilých technologií, které nám umožní bezpečný přechod na obnovitelné zdroje. Bude to slunce, vítr, voda nebo třeba vodík? Podporu má výzkum i příkladové aplikace v praxi. 

Rozpočet na projekt: 3–6 mil. EUR (výzkumné a inovační projekty), 20–35 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Vývoj a ověření 100MW elektrolyzéru, který podpoří komerční a průmyslové využití obnovitelných zdrojů

Elektrolyzér o výkonu 100 MW – to je cílem výzvy, která podpoří pouze jeden projekt. Právě sestrojení takového zařízení by mohlo pomoci výrazně posunout třeba výrobu obnovitelného vodíku.

Rozpočet na projekt: 25–30 mil. EUR (inovační projekt)

Výzva: LC-GD-2-2-2020 Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

Urychlení přechodu na obnovitelné zdroje energie a přístup k energii v Africe

Africký kontinent má obrovský potenciál pro obnovitelné energie. A právě teď se začíná naplno využívat. Navrhněte inovativní a cenově dostupná řešení, která pomohou rozvíjet využití obnovitelných zdrojů energie nebo zvýšit energetickou účinnost zdrojů.

Rozpočet na projekt: 5–10 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

 

3. Průmysl pro čistou a cirkulární ekonomiku 

Uzavření uhlíkového cyklu v průmyslu v boji proti změně klimatu – průmyslová využitelnost katalytických drah pro udržitelné alternativy k fosilním zdrojům

Jak můžeme snížit emise CO2? Třeba tak, že z nich budeme vyrábět syntetická paliva nebo další „obnovitelné“ chemické látky. Použít k tomu můžeme třeba velmi účinné katalytické systémy, které mohou průmyslové emise z energeticky náročných odvětví snížit ze stávajících 665 milionů tun o 30 procent. Je ale naprosto nezbytné dokázat, že je takové řešení vůbec možné a že se ekonomicky vyplatí.

Rozpočet na projekt: 40 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD--3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

Ukázka systémových řešení cirkulární ekonomiky

Jak systémově zavést principy cirkulární ekonomiky v místním i regionálním měřítku? To je otázka, kterou v tuto chvíli mimo jiné řeší iniciativa Evropské komise Cirkulární města a regiony (Circular Cities and Regions Initiative). A pokud máte řešení, které by mohlo úspěšně fungovat, tak jej ve spolupráci s iniciativou můžete otestovat.

Rozpočet na projekt: 10–20 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

 

4. Energeticky úsporné a na spotřebu zdrojů nenáročné budovy  

Stavba a renovace budov nenáročných na spotřebu energií a zdrojů

Domy, jejichž provoz nemá žádné dopady na životní prostředí, už nejsou žádnou hudbou budoucnosti. A to ať už se bavíme o stavbě nebo renovaci. A nejen domy. Celé čtvrti! Jak se ale do této budoucnosti reálně posunout? Potřeba je nejen cílit na snížení emisí a zvýšení energetické účinnosti provozu, ale jít ještě dál a hledat způsoby, jak začít stavět energeticky pozitivní budovy. Tedy takové, které vyrábět dokonce více energie, než kolik samy spotřebují.

Rozpočet na projekt: 10–20 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way

 

5. Udržitelná a inteligentní mobilita 

Zelená letiště a přístavy jako multimodální uzly pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

Dopady dopravy na životní prostředí jsou bezesporu v centru naší pozornosti. Rozvoj elektromobility, sdílená mobilita a další řešení jsou toho důkazem. Jak ale všechno efektivně uvést do běžného života? Třeba na tam, kde se druhy dopravy potkávají – v dopravních uzlech. Cílem je udělat z letišť a přístavů zelené huby, které budou nabízet udržitelné způsoby návazné dopravy.

Rozpočet na projekt: 15–25 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

 

6. Z farmy na vidličku 

Znečištění ovzduší, půdy i vody, ztráta biologické rozmanitosti, nadměrná spotřeba zdrojů i ohrožení životních podmínek pro živočichy. I k tomu může vést neodpovědné zemědělství. A právě tato výzva se zaměřuje na nápravu všech těchto důsledků. Od uhlíkově neutrálních farem a celého procesu, během kterého se jídlo dostane z farmy až na stůl, přes omezování nebezpečných hnojiv až po snižování odpadů v každé fázi procesu.

Rozpočet na projekt: 6–12 mil EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

 

7. Obnova biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb 

Zelené ekosystémy hrají v našich životech obrovskou roli. Jejich služba je pro nás nenahraditelná – zachycují uhlík nebo pomáhají předcházet přírodním katastrofám. I proto komise v rámci této výzvy podpoří systémovou obnovu ekosystémů ve vodě i na souši na regionální, celostátní i přeshraniční úrovni.

Rozpočet na projekt: 16–25 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services

 

8. Nulové znečištění, prostředí bez toxických látek 

Inovativní systémová řešení chránící před chemikáliemi zdraví, životní prostředí a přírodní zdroje

Jak chemické látky, které člověk svou činností produkuje, ovlivňují naše zdraví a životní prostředí? A jaké inovace a technologie můžeme použít k tomu, abych tyto negativní dopady eliminovali? Díky této výzvě by měla vzniknout řešení, která najdou způsoby efektivní prevence a v tom nejlepším případě i k odstranění problémů.

Rozpočet na projekt: 8–12 mil EUR (výzkumné a inovační akce)

Výzva: LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

Podpora regulatorního vědeckého výzkumu dopadů průmyslových chemikálií a farmaceutik

Průmyslové chemikálie a léčiva mají na náš život i životní prostředí bezpochybný dopad. Jenomže jak velký ve skutečnosti je a co přesně ovlivňuje? Tomu se v historii věnovalo po hříchu méně času a pozornosti, než kolik by bylo bývalo ve skutečnosti třeba. Teď je nejvyšší čas to změnit.

Rozpočet na projekt: 4–6 mil EUR (výzkumné a inovační projekty)

Výzva: LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

 

9. Posílení našich znalostí na podporu evropské Zelené dohody 

Kapacity a služby evropských výzkumných infrastruktur pro řešení výzev evropské zelené dohody

Zelená dohoda je naprosto historický závazek, k jehož dodržení je potřeba obrovský pokrok v současném vědeckém výzkumu. Toto podtéma programu Horizont 2020 Green Deal se zaměřuje na dvě dílčí a naprosto klíčové oblastiskladování energie a pokročilý monitoring klimatu.

Rozpočet na projekt: 7–13 mil EUR (výzkumné a inovační projekty)

Výzva: LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

Vývoj produktů a služeb pro koncové uživatele podporující adaptaci na změny klimatu a přizpůsobení se jim

Jaké cesty povedou lidstvo ke klimatické neutralitě? To je otázka, na kterou je třeba hledat odpovědi v mnoha oblastech. Namátkou je to třeba výroba, spotřeba nebo životní styl. Právě tam je třeba hledat inovace, které pomohou ve splnění cílů Zelené dohody pro dekarbonizaci.

Rozpočet na projekt: 3–5 mil. EUR (výzkumné a inovační projekty)

Výzva: LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

Transparentní a přístupné moře a oceány: Směrem k digitálnímu dvojčeti

Data, data, data. A z nich stvořené digitální dvojče oceánů a moří. To je koncept, který v sobě sdružuje nejrůznější dostupné informace, které máme v tuto chvíli k dispozici, ale je pro nás tak obtížné z nich něco predikovat. Tato výzva by to měla změnit.

Rozpočet na projekt: 12 mil. EUR (inovační projekty)

Výzva: LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

 

10. Posílení pozice občanů v transformaci k zelené Evropě 

Evropské kapacity pro uvažování občanů nad přínosy Zelené dohody a jejich aktivní účasti na jeho naplnění

Měnit Evropu, znamená měnit její občany. A pokud máme dosáhnout závazků, je potřeba, abychom vysvětlovali, ukazovali, zapojovali. Ke sdílení těch nejlepších způsobů by měly vznikat mezinárodní spojenectví, propojení a sítě organizací, které se otázkou zapojování veřejnosti a vysvětlováním přínosu Zelené dohody zabývají.

Rozpočet na projekt: 3–5 mil EUR (výzkumné a inovační projekty)

Výzva: LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

Změna chování, sociální a kulturní změna pro Zelenou dohodu

Vysvětlovat, motivovat, dát prostor ke spoluúčasti – to je cesta. Jak je tato cesta ale efektivní? Jak se mění přístup obyvatel Evropy k celému klimatickému údělu? K tomu by měly posloužit sociologické průzkumy a další analýzy, které podpoří Evropská komise v této kapitole.

Rozpočet na projekt: 3–5 mil EUR (výzkumné a inovační akce) 

Výzva: LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

Aktivní role lidí v boji s klimatickou změnou, ochraně životního prostředí a rozvoji udržitelnosti prostřednictvím vzdělávání, vědy i občanské participace

Pokud chceme, aby se opravdu každý z nás mohl aktivně zapojit svým dílem, potřebujeme k tomu dostatek informací a znalostí. A možná i inspirace. Příklady totiž táhnou. Cílem tohoto podtématu je tedy podpořit takové aktivity, které nabídnou lidem informace, vzdělání a k tomu také nástroje, jak sledovat dopady svého vlastního konání.

Rozpočet na projekt: 3–5 mil EUR (inovační projekty) 

Výzva: LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement


Nejnovější
Aktuálně z JICu

Slavná PC hra jako deskovka i vesmírné prototypy. Pět projektů uspělo v našem programu

3. 12. 2021

Celkem tři a půl milionu korun si mezi sebe rozdělí 5 úspěšných projektů z programu Prototypuj a ověřuj, kterým město Brno a Jihomoravský kraj společně s námi podporují začínající podnikatelské nápady. Podívejte se, které projekty ve finále čtvrté výzvy uspěly.

Nejnovější
Příběhy úspěšných firem

Drillbone: Ortoped z Brna vymyslel novou pomůcku pro operace

4. 10. 2021

Vývoj inovativních produktů není pouze doménou strojařských inženýrů či rozených podnikatelů. V každém oboru…

Nejčtenější

Lucie Brešová: Od letenek k virtuální realitě „do kapsy“

30. 5. 2021

Je jednou z nejvýraznějších českých manažerských tváří. Lucie Brešová stála u zrodu nejúspěšnějšího českého start-upu Kiwi.com. Dnes stojí na startu znovu – tentokrát na palubě start-upu Pocket Virtuality a jejich produktu budoucnosti.

Zpět na Aktuálně z JICu