Jak řídit finance v době krize?

rozhovor s Lukášem Konečným

Pandemie COVID-19 spadá mezi situace, které se prakticky nedají předvídat. Řada firem už dnes cítí její dopady, další očekávají, že přijdou se zpožděním – ať už jde o model B2B nebo B2C. Na dopad pandemie budou muset reagovat finanční manažeři všech firem. S Lukášem Konečným jsme se bavili mimo jiné i o tom, jak tuto situaci po finanční stránce zvládnout. Sepsali jsme pro vás proto pár tipů, které vám ve finančním plánování a rozhodování ve vaší firmě mohou pomoci.  

Jaké firmy jsou z pohledu financí nejvíce ohrožené?

Obecně vzato ty, které si nedokázaly vybudovat dostatečné rezervy v hotovosti, aby byly schopné přečkat horší období. To může mít řadu příčin, většinou to ale souvisí se špatným cash flow managementem, nevhodným řízením pracovního kapitálu, nízkými maržemi nebo nedostatečnou schopností tvořit zisk (například kvůli přebujelým nákladům nebo nízké produktivitě).

Vedle toho se do potíží mohou dostat předlužené firmy, které nebudou schopné dostát svým závazkům vůči věřitelům, protože kvůli propadu tržeb nebudou schopné generovat příjmy potřebné pro splácení dluhu.

Jak by měli na situaci reagovat finanční manažeři?

Dá se očekávat, že doposud připravované plány budou moci zahodit do koše a budou muset připravit plány nové. Podle vážnosti situace se pak rozhodne, jak moc krátkodobě budou plánovat a jak drastická opatření bude třeba přijmout.

Jaký má vůbec smysl jakkoli plánovat, když se situace mění ze dne na den?

Ať už je situace jakákoliv, vždy byste měli mít jasně nastavené cíle a plán, jak se k nim dostat. Krize jen možná změní, kam míříte a kudy jdete, ale plán se hodí vždy.

Finanční plány mají obecně 3 účely:

 • Forecasting – tedy předvídání budoucnosti, podle kterého můžete činit rozhodnutí. To se v krizových dobách stává ještě zásadnější, takže je dobré forecasty aktualizovat a sestavovat tak často a v takové úrovni detailu, jak je nutné a potřebné v daném případě. Když už se na vás ze všech stran valí špatné zprávy, aspoň z nich můžete vyždímat kvalitní forecast – jen nezapomínejte, že za špatné zprávy nemůže jejich posel. Je potřeba soustředit pozornost na to, jak na tyto zprávy budete reagovat.
 • Alokace zdrojů – bez finančního plánu nebo rozpočtu těžko budete vědět, jak nejlépe využít zdroje, které máte k dispozici. Ať už jde o finance, majetek, know-how, čas nebo lidi. V krizových dobách má smysl o všem rozhodovat co nejpozději, k rozhodování byste ale měli mít vždy co nejaktuálnější informace.
 • Nastavování cílů – ať už jde o cíle celofiremní nebo individuální, zde bude třeba největší flexibility. Jakákoliv hodnocení na základě dříve stanovených předpokladů totiž najednou postrádají smysl, najednou je třeba improvizovat a hodnotit vše na základě aktuálních okolností.

Na co konkrétně by se měli finanční manažeři zaměřit?

V jakékoli krizové situaci platí ještě víc než obvykle že „cash je král“ – svůj fokus by tedy měli zaměřit na řízení hotovosti a vedle toho na řízení pracovního kapitálu. Konkrétní opatření se pak budou lišit podle toho, jak tvrdě na podnik situace dopadá nebo může dopadnout. Níže pár základních tipů.

 • Aktivně řídit cash flow – vědět, jakou má firma cash runway, tedy jak dlouho jí vydrží hotovost, pravidelně sledovat stav hotovosti a reagovat na situaci.
 • Revidovat veškeré plánované náklady a výdaje – pokud to je možné – převést fixní náklady na variabilní, omezit jakékoli zbytné výdaje, zastavit nábor nových zaměstnanců a zvážit změny v současném týmu, ať již dočasné nebo trvalé.
 • Sledovat a řídit pohledávky a závazky – kontrolovat a vymáhat dodržování splatností ze strany zákazníků a případně s nimi vyjednávat rychlejší platby. Naopak maximálně využít delších dob splatnosti vůči dodavatelům a případně požádat o prodloužení splatnosti. Vždy je lepší situaci řešit proaktivně a včas.
 • Řídit zásoby – tak, aby v materiálu, v hotových výrobcích nebo ve zboží nebylo vázáno více hotovosti, než je nutné.
 • Revidovat veškeré plánované investice.
 • Vyhodnocovat rizika v dodavatelském a odběratelském řetězci – zohlednit riziko, že vypadnou dodávky vstupů, případně že zákazníci nebudou schopni platit (ať už včas nebo vůbec).
 • Zrevidovat možnosti vlastního financování a zvážit možnost, že veškeré externí zdroje vyschnou.
 • Zvážit, jestli neexistují nějaké alternativní zdroje příjmů mimo běžný business.
 • Vést zbytek firmy k tomu, aby se maximalizovala snaha prodávat, ideálně pak prodávat to, co je aktuálně k dispozici.

Na co si dávat pozor?

U řady výše zmíněných opatření je třeba vyvažovat krátkodobé a dlouhodobé efekty. Pokud se zhorší vaše platební morálka vůči dodavatelům, pomůže to krátkodobě s řízením hotovosti, ale dlouhodobě to může poškodit vaše vztahy (stejně jako přehnaně velký tlak na krátké splatnosti od vašich zákazníků). Minimalizace skladových zásob může pomoci uvolnit hotovost, ale zároveň i způsobit problémy, až se znovu rozjede prodej. Omezení investic nebo drastické zmenšení týmu může mít neblahé efekty na konkurenceschopnost v delším horizontu.

Jakou mají finanční manažeři roli nad rámec různých „operativních“ opatření?

Ať už se daří nebo ne, manažer by neměl být pouze manažerem, ale i lídrem – a ve špatných dobách to platí dvakrát tolik. Týká se to všech manažerů, bez ohledu na jejich funkci. Měli by tedy pečovat o své lidi a jít jim příkladem.

Nejde jen o ekonomickou krizi, ale řešíme zdraví nás všech. Je proto třeba postarat se o to, aby všichni zaměstnanci byli v bezpečí, i kdyby takové kroky měly uškodit firmě jako takové. Nejen kvůli tomu, že v dlouhodobém horizontu se to vyplatí.

Co pozitivního se na takové situaci dá najít?

Krize může být katalyzátorem pro rozhodnutí, která jste již delší dobu zvažovali, ale nebyli jste schopni odhodlat se k řešení. Nyní je opravdu třeba zaměřit se na to nejdůležitější a osekat cokoli, co nedává smysl.

Lukáš Konečný

Lukáš Konečný působí jako Principal ve venture capital platformě Y Soft Ventures, kde se vedle podpory zainvestovaných startupů stará o provoz a finanční řízení. Je expertem JIC a jedním z expertních hodnotitelů Evropské komise. Jako konzultant provádí začínající podnikatele jejich prvními byznysovými kroky a těm zkušenějším pomáhá mít pořádek (nejen) ve financích, strategických plánech, obchodních modelech a nastavení byznysu směrem dovnitř i ven.