Knowledge Transfer Partnership International
(KTPI)

Využijte znalostí zahraničních studentů, zrychlete zavádění inovací ve své firmě a získejte zahraniční know-how.

Více informací

Jak to funguje

KTPI je mezinárodní projekt, který formou dotací podporuje stáže nadějných zahraničních absolventů magisterských a doktorských studií v jihomoravských firmách.

 1. 1

  Zjistěte, zda splňujete podmínky účasti a vyberte si výzkumnou organizaci

 2. 2

  Připravte návrh projektu a vyplňte žádost o dotaci

 3. 3

  Pokud uspějete, podepíšete smlouvu s JICem i výzkumnou organizací

 4. 4

  Zahraniční student řeší vámi definovaný problém

 5. 5

  Dotaci vám proplatíme ve třech zálohových platbách

Podrobnější informace najdete v projektovém manuálu.

Finanční garant projektu

Brno Statutární město Brno

KTPI v číslech

 • 6-12 měsíců

  trvá stáž zahraničního absolventa ve vaší firmě

 • 2 firmy

  mohou v projektu uspět a získat až 1,4 milionu korun

 • 2,8 miliony korun

  je rozpočet projektu Knowledge Transfer Partnership international

 • 70 %

  způsobilých výdajů pokryje dotace

 • 1 dokument

  ve formátu PDF tvoří přihlášku do projektu

Podmínky účasti

 • Absolvent

  magisterského nebo doktorského studia

  • je studentem, nebo absolventem maximálně 5 let po ukončení studia v zahraniční výzkumné organizaci zařazené do žebříčku SCIMAGO, a to v kategoriích Higher education, Government nebo Health. Tato organizace musí splnit podmínku 100 publikací v databázi Scopus v posledním sledovaném roce,

  • má požadované odborné znalosti i zkušenosti,

  • je v době projektu zaměstnancem výzkumné organizace, a zároveň je podřízen společnému vedení firmy a školitele.
 • Firma

  se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji

  • je obchodní korporace (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo družstvo) podnikající na základě živnostenského oprávnění,

  • splňuje podmínky pro udělení podpory de minimis.

Podpora de minimis

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) nesmí za poslední 3 fiskální roky přesáhnout částku 200 000 €. Od července 2014 se limit nevztahuje na IČO, ale na skupinu propojených podniků.

O podpoře de minimis si také můžete přečíst v našem článku.

Harmonogram pilotní výzvy a důležité termíny

Podávání přihlášek: 18. 2. až 30. 6. 2016
Hodnocení žádostí a zasedání odborné komise: 1. 7. až 31. 7. 2016
Výsledky výzvy 1. 8. 2016
Realizace projektů 1. 8. 2016 až 30. 11. 2017

Často kladené otázky

Co je KTPI?

Knowledge Transfer Partnership International (zkráceně KTPI) je mezinárodní projekt, který propojuje jihomoravské firmy se studenty či absolventy zahraničních magisterských a doktorských studií. To vše za aktivní podpory školitelů z mateřských výzkumných organizací. KTPI je pilotním projektem nejen na JIC, ale i v celé České republice.

K propojení slouží dotace ve výši 2,8 milionů korun, kterou rozdělíme mezi 2 žadatele. Každý získá částku ve výši maximálně 1,4 milionu korun, která pokryje až 70 % způsobilých výdajů.

Co je cílem projektu?

Projekt usnadňuje firmám z Jihomoravského kraje získat know-how zahraničních výzkumných organizací. Přítomností nadaného studenta či absolventa se zrychlí zavádění inovací a firma posílí svou pozici na trhu.

Kdo se projektu účastní?

Ústřední dvojicí v projektu je firma a výzkumná organizace zařazená v žebříčku SCIMAGO v kategoriích Higher education, Government nebo Health. Finančním garantem projektu je statutární město Brno, implementační agenturou JIC.

Jaké podmínky musím splnit, když se chci do projektu přihlásit?

Žadatelem o dotaci v programu KTPI může být pouze firma podnikající na základě živnostenského oprávnění se sídlem nebo provozovnou na území JMK. Tato firma rovněž musí naplňovat termín obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích. Takovými firmami jsou akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, evropské společnosti, evropská hospodářská zájmová sdružení nebo družstva.

Kromě toho musí firma splňovat podmínky pro udělení podpory de minimis.

Jak má vypadat návrh projektu?

Do návrhu sepište základní údaje o projektu, projektový plán a harmonogram. Důležité jsou především cíle a předpokládané výstupy a dopady projektu včetně popisu kompetence, kterou si chcete osvojit. Součástí by měl být také popis týmu, manažerské struktury a řízení projektu. Nezapomeňte ani na rozpočet dle výstupů. Pokud některý z uvedených bodů vynecháte, budeme to považovat za nesplnění formálních požadavků žádosti. Inspirovat se můžete anotovaným vzorem přihlášky (DOC), kde najdete všechny potřebné instrukce. 

Jak proběhne výběr příjemců dotace?

Mezi 2 žadatele rozdělíme 2,8 milionu korun. O tom, komu dotace připadne, rozhodne kontrola formálních náležitostí žádosti a hodnocení věcné způsobilosti. Kontrolu provádí JIC, hodnocení pak komise složená z nezávislých odborníků. Podrobnosti se dočtete v projektovém manuálu.

Jak se dozvím, zda moje žádost uspěla?

Všem žadatelům pošleme dopis s vyrozuměním. Rozhodnutí také zveřejníme na internetových stránkách.

Co musím zajistit zahraničnímu absolventovi?

Zahraniční student či absolvent pro vás bude pracovat po dobu 6-12 měsíců, proto mu musíte zajistit odpovídající oprávnění k dlouhodobému pobytu na našem území a splnit veškeré požadavky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a dalších souvisejících předpisů platných na území ČR.

Jak probíhá proplacení dotace?

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v programu KTPI nám jednou za tři měsíce musíte předložit průběžnou zprávu. Právě na ni se váže jedna ze tří zálohových plateb:

 • zálohovou platbu, maximálně ve výši 30 % způsobilých výdajů, vám proplatíme poté, co uzavřete smlouvu s výzkumnou organizací.
 • zálohovou platbu, maximálně ve výši 40 % způsobilých výdajů, vám proplatíme po přijetí první průběžné zprávy.
 • zálohovou platbu, ve zbylé výši způsobilých výdajů, očekávejte po úspěšném dokončení projektu a podání žádosti o proplacení dotace. Kromě ní nám zašlete také předávací protokol, závěrečnou zprávu, kopii faktury nebo daňového dokladu, výpis z účtu a podklady pro vytvoření případové studie.

Co jsou způsobilé výdaje?

Za hlavní považujeme mzdu absolventa a školitele a také jejich cestovní náhrady. Ostatní výdaje projektu může dotace pokrýt maximálně ve výši 10 % způsobilých výdajů.

Jak zajistit dlouhodobý pobyt absolventa přicházejícího ze zemí mimo EU/EHP?

Pro zaměstnání absolventa přicházejícího ze zemí mimo EU/EHP je potřeba zajistit dlouhodobý pobyt a pracovní povolení – tzv. zaměstnaneckou kartu. O zaměstnaneckou kartu musí výzkumník požádat na české ambasádě ve své zemi, přičemž tento proces může trvat až 60 dní. Zároveň musí být volné pracovní místo zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Všechny informace naleznete podrobně na webu Ministerstva vnitra

Doporučujeme také kontaktovat Brno Expat Center, kde Vám k celému procesu podají více informací, poradí, případně můžete za poplatek využít služeb zkušeného právníka. 

Výzva byla uzavřena 30. června 2016

Přečtěte si, jak využije podporu úspěšný žadatel KTPi, firma Phonexia.

Kontaktujte nás!

Potřebujete více informací? Přečtěte si projektový manuál, pište nebo volejte

Veronika Jurčová

jurcova@jic.cz
+420 511 205 230
+420 737 207 444

S čím vám ještě můžeme pomoci?

Prozkoumejte další možnosti financování