Jak je do procesu zapojený JIC?

1 Ukážeme vám, jak může být užitečná práce kreativce, a na workshopu vás naučíme, jak přistupovat ke spolupráci.
2 Vytvořili jsme galerii, která vám usnadní výběr kreativce. Najdete v ní odborníky s více než 3 lety zkušeností a spokojenými klienty.
3 Kromě vzájemného propojení už do vaší spolupráce ani komunikace nebudeme nijak zasahovat.

Časový harmonogram

Začátek registrace

1.2.2016

Začátek registrace

Můžete se začít registrovat do programu a podávat žádosti na spolupráci s kreativci z kreativní galerie.

Konec registrace a podávání žádostí

25.3.2016

Konec registrace a podávání žádostí

Nejpozději v tento den vám musí kreativec dodat návrh projektu, abyste mohli podat žádost o JIC kreativní voucher.

Workshopy

1.2. - 25.3.2016

Workshopy

V období registrace proběhnou 3 informativní workshopy. Můžete si vybrat termín, účast je povinná.

Hodnocení žádostí

28.3. - 22.4.2016

Hodnocení žádostí

Komise JICu posoudí formální správnost všech žádostí a vyřadí nevyhovující.

Losování voucherů

27.4. 2016

Losování voucherů

Město Brno na projekt vyčlenilo 4 miliony korun, které rozdělíme mezi žádosti. V případě žádostí o více peněz budeme příjemce losovat. Losování proběhne v Rytířském sále Nové radnice v Brně.

Realizace projektů

květen - říjen 2016

Realizace projektů

Na realizaci sjednané spolupráce máte s kreativcem půl roku. Pokud projekt nedokončíte, ztrácíte nárok na proplacení voucheru.

Konec podávání žádostí o proplacení

28.10.2016

Konec podávání žádostí o proplacení

JIC kreativní vouchery proplácíme zpětně na základě dodání potřebných dokumentů.

Proplacení voucherů

průběžně až do 15. 12. 2016

Proplacení voucherů

Zkontrolujeme veškeré dokumenty. Pokud bude vše v pořádku, nejpozději 15. 12. 2016 vám odešleme peníze na účet.

Podmínky účasti v projektu KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO

O kreativní voucher může žádat firma splňující tyto podmínky:

 • Jste firma, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzická osoba).
 • Máte sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji.
 • Podle definice Evropské komise patříte mezi malé nebo střední podniky.
 • Proplacením voucheru nepřesáhnete výši podpory, kterou je možné čerpat v režimu de minimis.
 • Sami nepodnikáte v kulturních a kreativních oborech. Za podnikání v kulturních a kreativních oborech se nepovažuje vytváření výrobků nebo služeb, jejichž součástí je umělecká, kreativní nebo jiná podobná činnosti, pokud není taková činnost nabízena samostatně jako služba pro třetí osoby.
 • S kreativcem nejste nijak propojeni (ekonomicky ani rodinnými vztahy) a nedochází tak ke střetu zájmů.
 • S vybraným kreativcem jste v uplynulých 5 letech nespolupracovali.
 • Nemáte dluhy vůči veřejné správě, městu Brnu, Jihomoravskému kraji, JICu a nejste v insolvenci.
 • Neprovádíte činnost, která je neslučitelná s etickým kodexem JIC, nebo činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her, výroby nebo distribuce tabákových výrobků, tvrdého alkoholu (s výjimkou tradičních regionálních produktů), omamných a psychotropních látek nebo pornografie. 

Splnění šesti posledních podmínek nám doložíte čestným prohlášením.

Splněno? Registrujte se a udělejte 3 kroky k získání kreativního voucheru:

 1. Zúčastněte se workshopu
 2. Vyplňte online žádost
 3. Získejte návrh projektu od kreativce a přiložte ho k žádosti.

Případové studie

Podívejte se, jak to vypadá, když spolupráce dopadne na jedničku.

Chci si přečíst případové studie

Často kladené otázky

Co je JIC KREATIVNÍ VOUCHER?

Jednorázová finanční podpora pro firmy z Jihomoravského kraje, kterou mohou využít na spolupráci s profesionálními regionálními kreativci. Výše příspěvku pokrývá 75 % nákladů na spolupráci, maximálně však 100 000 Kč. Minimální celková hodnota zakázky specifikovaná v návrhu projektu je 50 000 Kč bez DPH.

Na co se dají kreativní vouchery použít?

Na jakoukoli formu spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitá je také interaktivita. Firmy musí být v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Kreativní vouchery naopak není možné použít na vzdělávání a nábor zaměstnanců, samostatné překlady, vybavení interiéru, zakoupení hotového uměleckého díla, teambuilding, gamifikaci směřovanou na zlepšení procesů uvnitř firmy a nákup mediálního prostoru.

Odkud pochází myšlenka kreativních voucherů?

Nápad na podporu spolupráce firem a kreativců vznikl poprvé v roce 2004 v Nizozemí. Odtud ho v roce 2009 převzala inovační agentura NESTA z Velké Británie a za rok rozdala 150 voucherů. Ukázalo se, že kreativní vouchery zlepšují vzhled i funkčnost produktů a jejich prezentaci směrem ke klientům. Kromě toho firmám často přináší i další inovace, jako jsou změny v procesech a nové uvažování nad problémy.

Jaké podmínky musí firma splňovat?

Musí jít o firmu, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzickou osobu), která má sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji. Podle definice Evropské komise musí spadat mezi malé nebo střední podniky a proplacením voucheru nesmí přesáhnout výši podpory, kterou je možné čerpat v režimu de minimis. Firma dále nesmí sama podnikat v kreativních oborech, mít dluhy vůči státní správě, městu Brnu, Jihomoravskému kraji, JICu a být v insolvenci. S vybraným kreativcem nesmí být firma propojena ani s ním spolupracovat v uplynulých 5 letech.

Kdo voucher dostane?

Město Brno na projekt vyčlenilo 4 miliony korun, které rozdělíme mezi žadatele. Pokud se sejdou žádosti o více prostředků, než je k dispozici, rozhodne o příjemcích veřejné losování za dozoru notáře.

Jaké jsou hlavní výhody projektu?

Vyzkoušíte si bez rizika spolupráci s kreativci a JIC vám proplatí 75 % zakázky. Můžete si tak například nechat zpracovat výstupy, na které jste dříve ani nepomysleli, nebo rozvíjet marketingové aktivity, na které dosud nebyly peníze. Sami si tak ověříte, jak vám kreativita může pomoci v boji s konkurencí, získáváním zákazníků a zlepšením obchodu. Na úvodním workshopu se navíc dozvíte, jak s kreativci efektivně komunikovat a zadávat jim práci. Stanete se rovnocennými partnery a zároveň získáte nové nápady a čerstvý pohled na svůj byznys.

Co bude obsahem povinného workshopu?

Na workshopu se dozvíte, co je kreativ a proč je pro firmy užitečná. Přiblížíme vám, jak probíhají kreativní projekty a jak zadávat kreativci práci, aby byla spolupráce co nejefektivnější. Rovněž vám představíme konkrétní případové studie.

Co má z projektu JIC?

Dlouhodobě pracujeme s inovativními firmami (nejen) z jižní Moravy, které často mají technologie, služby nebo produkty na světové úrovni. Také často přemýšlí, jak své produkty ještě vylepšit nebo jak je efektivně představit zákazníkům. Kreativci jim v těchto úvahách mohou pomoci, proto jsme se rozhodli inspirovat se v zahraničí a jejich spolupráci podporovat kreativními vouchery. Chceme dosáhnout toho, aby si firmy vyzkoušely spolupráci s kreativci a dále v ní pokračovali.

Co když firma voucher nezíská?

Je na firmě, zda spolupráci s kreativcem zrealizuje na vlastní náklady.

Potřebujete více informací?

voucher@jic.cz
+420 511 205 315

Projekt financuje město Brno

Vždy o krok před konkurencí.
Všechny novinky se k vám dostanou jako k prvním.