Zásady zpracování osobních údajů v rámci studentských soutěží

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „JIC“) o Vás (a pokud jste zastoupeni zákonným zástupcem, o Vašem zákonném zástupci), jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“), a to v souvislosti s Vaší účastí ve studentských soutěžích pro podporu začínajících podnikatelů.
 

JIC vystupuje v tomto případě jako správce osobních údajů, jelikož studentské soutěže vede a podporuje. Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely JIC zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládá JIC právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je bude zpracovávat. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči JIC uplatnit.

1 .Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje JIC zpracovává proto, aby mohlo naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách. Osobními údaji jsou informace, které o Vás, a pokud jste zastoupeni zákonným zástupcem, o Vašem zákonném zástupci, JIC zpracovává, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.
 

Za různými účely o Vás JIC zpracovává různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, a to vč. těchto údajů o Vašem zákonném zástupci);

 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, a to vč. těchto údajů o Vašem zákonném zástupci);

 • adresní údaje (např. adresa bydliště, a to vč. těchto údajů o Vašem zákonném zástupci);

 • údaje o statutu studenta (např. zda jste uznaným studentem či studentkou);

 • údaje o vzdělání (např. SŠ, VŠ vzdělání);

 • přístupové údaje (např. heslo, přihlašovací e-mail);

 • údaje nezbytné pro zaslání finanční podpory na bankovní účet (např. číslo účtu, kód banky, IBAN);

 • informace o účasti v soutěži, poskytnutí finanční podpory, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, důvod uzavření a datum a důvod ukončení a dále název a popis projektu přihlášeného do soutěže, informace o účasti v soutěži, popis poskytnuté finanční podpory, vyúčtování vynaložených výdajů na projekt apod.);

 • fotografie a videozáznam (např. Vaše fotografie či video s Vámi pořízené v průběhu soutěže)

To, jaké osobní údaje o Vás JIC zpracovává, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste své osobní údaje JIC sdělili, případně jak je od Vás získalo. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.1.

1.1. Zpracování spojené s přihlášením do soutěže pořádané JIC

Do studentských soutěží se přihlašují absolventi kurzu #student: Startup Camp. V tomto případě JIC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Přihlášení do soutěže, posouzení projektu, včetně související komunikace

 • přístupové údaje

 • identifikační údaje

 • kontaktní údaje

 • adresní údaje

 • údaje o vzdělání

 • údaje o statutu studenta

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání soutěže

Vzájemná komunikace za účelem zhodnocení soutěže z hlediska dlouhodobých cílů JIC

 • identifikační údaje

 • kontaktní údaje

 • informace o účasti v soutěži

Oprávněný zájem spočívající v zájmu JIC na vyhodnocení soutěže pro účely pořádání budoucích soutěží v rámci dlouhodobých cílů JIC

Po dobu 3 let od skončení soutěže

Oslovení s nabídkami možných akcí, projektů a činností JIC, k jejímž odběru jste se přihlásili

 • identifikační údaje

 • kontaktní údaje

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do odvolání souhlasu, resp. do odhlášení se z odběru obchodních sdělení

Abyste se mohli přihlásit do studentské soutěže a této soutěže se účastnit, JIC potřebuje k umožnění Vaší účasti v soutěži výše uvedeným způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje JIC poskytujete dobrovolně, nicméně jejich poskytnutí je smluvním požadavkem, bez kterého Vám JIC nemůže umožnit účast v soutěži.
 

JIC by s Vámi po ukončení soutěže chtělo zůstat v kontaktu, aby se Vás mohlo zeptat na hodnocení soutěže. Informace, které JIC takto sdělíte, jsou pro JIC velmi důležité z hlediska organizace dalších soutěží a plnění dlouhodobých cílů. Proti tomuto zpracování na základě oprávněného zájmu JIC můžete podat námitku způsobem uvedeným v kapitole 3.6..
 

Pokud jste se přihlásili k odběru některého z newsletterů (obchodních sdělení), JIC zpracovává rovněž Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení. Vzhledem k tomu, že se zasíláním newsletterů jste udělili Váš souhlas, máte právo jej také odvolat způsobem uvedeným v kapitole 3.1..

1.2. Zpracování spojené s výhrou v soutěži a uzavřením smlouvy o finanční podpoře

Jestliže JIC vybere Váš projekt jako vítězný, bude s Vámi uzavřena smlouva o finanční podpoře. V rámci tohoto smluvního vztahu o Vás JIC bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, za účely, po dobu a z oprávnění (právního důvodu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí finanční podpory, včetně související komunikace

 • identifikační údaje

 • kontaktní údaje

 • adresní údaje

 • údaje o statutu studenta

 • údaje o vzdělání

 • údaje nezbytné pro zaslání finanční podpory na bankovní účet

 • informace o účasti v soutěži, poskytnutí finanční podpory, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory

Vzájemná komunikace za účelem zhodnocení využití finanční podpory

 • identifikační údaje

 • kontaktní údaje

 • informace o smlouvě a o jejím plnění

Oprávněný zájem JIC na zhodnocení poskytování finanční podpory a jejího využití

Do 3 let od ukončení projektu podporovaného JIC

Propagace a prezentování výsledků soutěže

 • Identifikační údaje

 • Fotografie a videozáznam

 • Informace o účasti v soutěži

Oprávněný zájem na prezentování a propagaci soutěže

Po dobu trvání soutěže, ne déle než 3 roky po skončení soutěže

Plnění zákonných povinností, zejména v oblasti práva ochrany spotřebitelů, daňového práva a účetnictví

 • identifikační údaje

 • adresní údaje

 • údaje nezbytné pro zaslání finanční podpory na bankovní účet

 • informace o poskytnutí finanční podpory, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Plnění právní povinnosti

Po dobu stanovenou právními předpisy.

Abyste v případě Vaší výhry v soutěži mohli obdržet finanční podporu, je nutné, s JIC uzavřít smlouvu o finanční podpoře. Údaje, které JIC poskytnete v rámci uzavření a plnění smlouvy, JIC poskytujete dobrovolně. Nicméně jejich poskytnutí je smluvním požadavkem a nutností pro uzavření smlouvy. JIC má rovněž zájem na zhodnocení toho, jak jste využili poskytnutou finanční podporu. Informace potřebuje pro organizaci obdobných projektů v budoucnosti. Může se stát, že JIC bude Vaše vítězství v soutěži prezentovat i navenek a že na webových stránkách zveřejní i Vaši fotografii, video, identifikační údaje a informace o účasti v soutěži. JIC takové k prezentaci přistoupí ve svém oprávněném zájmu na propagaci Vašeho vítězství i samotných projektů JIC. Proti těmto zpracováním na základě oprávněného zájmu JIC můžete podat námitku způsobem uvedeným v kapitole 3.6.. JIC musí rovněž plnit povinnosti stanovené právními předpisy, zejména v souvislosti s nutností vyplatit Vám finanční podporu.

1.3. Pořizování fotografií a videozáznamů během soutěže

JIC chce, abyste věděli, že Vaše ochrana je brána naprosto vážně. Proto Vás chce informovat, že v průběhu soutěže bude JIC pořizovat fotografie a videozáznamy.

Veškeré fotografie a videozáznamy používá pouze omezeně pro edukační, propagační a prezentační účely a to tak, že neuvádí konkrétní jména ani Vás nijak neidentifikuje, a tedy nezpracovává Vaše osobní údaje.

Nemusíte se však bát, že by Vaše fotografie byly zneužity či použity jinak, než je obvyklé pro výše uvedené účely.
 

 

2. Komu JIC Vaše osobní údaje zpřístupňuje?

JIC předem neví, komu bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádí kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

JIC potřebuje, aby mu poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, spravoval internetové stránky a zajišťoval chod informačních systémů.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní, JIC mohou pomáhat marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Členové poroty

Proto, aby mohly být realizována soutěž, JIC potřebuje vhodné členy poroty, kterým mohou být předány informace o účastnících soutěže. Těmito členy poroty mohou být jak zaměstnanci JIC, tak externí osoby.

Osoby zajišťující online dotazníky (formuláře)

K získávání relevantních informací využíváme poskytovatele služeb online dotazníků.

Právní a daňoví poradci

Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s Vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoby zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Abychom mohli zajistit řádný platební styk v rámci zaslání finanční podpory na bankovní účet (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme vaše osobní údaje předat osobám, které platební styk zajišťují.

JIC by Vás rádo informovalo, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

3. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že JIC o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás JIC rádo v této sekci informovalo. Veškerá svá práva můžete u JIC uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že JIC skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a JIC se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale JIC bylo schopno Vám vyhovět co nejlépe, chtělo by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, nebo na emailové adrese jic@jic.cz popř. způsobem uvedeným níže.

3.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud JIC zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu jic@jic.cz.

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání sdělení o nových soutěží, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním sdělení nových soutěží odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého takového sdělení.

3.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás JIC zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám JIC poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, JIC si po Vás dovolí požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

3.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás JIC zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby JIC Vaše osobní údaje opravilo nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnilo.

3.4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které JIC o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

 • Vaše osobní údaje zpracovává JIC protiprávně;

 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a JIC nemá žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);

 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které JIC zpracovává na základě svého oprávněného zájmu, a pokud JIC schopno prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

 • JIC zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

JIC si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po JIC zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás JIC bude informovat o důvodu, na jehož základě nemohou být Vaše osobní údaje vymazány.

3.5. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané JIC jsou chybné, máte právo požadovat, aby JIC omezilo zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů JIC je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

 • JIC již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovávalo, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) JIC pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu JIC, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem JIC převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje JIC zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě JIC posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat, nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.7. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem JIC porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .
 

4. Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 1.7.2021.