Zásady zpracování osobních údajů (programy)

 

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478(dále jen „My“ anebo „Naše sdružení“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“), a to v souvislosti s Vaší účastí nebo účastí právnické osoby, kterou zastupujete, v našich programech (dále jen „Program“ nebo „Programy“). Subjektem údajů jste v případě, že do Programu vstupujete jako samostatný podnikatel a rovněž, pokud zastupujete právnickou osobu vstupující do Programu, zejména za ni uzavíráte smlouvy. Pokud jste součástí Programu jako samostatný podnikatel fyzická osoba, zpracováváme o Vás osobní údaje ve větším rozsahu než pokud jste pouze zástupce právnické osoby účastnící se Programu. Údaje, které v takovém případě zpracováváme pouze o Vás, jsou v jednotlivých tabulkách těchto zásad označeny heslem „jen FO podnikatel“. To je způsobeno zejména tím, že údaje právnické osoby zpravidla nejsou osobními údaji v daném slova smyslu.
 

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Naše sdružení zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké osobní údaje jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme Naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit, a to v rámci jednotlivých Programů.
 

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících kapitolách.

Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Za různými účely o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, IČ, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (např. adresa sídla, doručovací adresa);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • údaje o pracovní pozici (např. zda je subjekt údajů zaměstnanec, v pozici statutárního orgánu);
 •  informace o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i námi (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, nájemné či jiná odměna);
 • údaje o podnikání (např. předmět podnikání, informace o spojení s jiným podnikem, v některých případech i např. objem soukromých investic, obrat za uplynulé účetní období apod.);
 • informace o projektu (informace o projektu, který je podporován v Programu, např. počet osob zapojených do projektu, název projektu apod.).

To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.
 

1. Smlouva o poskytování služeb odborného vedení a podpory při rozvoji podnikatelských dovedností s FO či PO

Za účelem využití výhod Programu spočívajících zejména ve službách odborného vedení a podpory při rozvoji Vašich podnikatelských dovedností, je nutné s Námi uzavřít smlouvu, jejíž součástí jsou i podmínky účasti v Programu a provozní řád objektu Technologický inkubátor INMEC – co-working space, a upravit tak vzájemná práva a povinnosti. V tomto případě pak zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění (právního titulu) a po dobu uvedenou zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření a plnění smlouvy, včetně zajištění komunikace s osobami účastnícími se Programu a přístupu k dokumentům z Programu

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Kontaktní údaje

-   Údaje o pracovní pozici

-   Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (jen FO podnikatel)

-   Údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami (jen FO podnikatel)

-   Informace o podnikání (jen FO podnikatel)

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy

Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daňového práva (jen FO podnikatel)

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

 

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

 

Zjištění názoru ohledně ukončení Programu za účelem zlepšování vlastních služeb i povinného reportování činností vůči svým zřizovatelům

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Kontaktní údaje

-   Údaje o podnikání (jen FO podnikatel)

-   Informace o projektu (jen FO podnikatel)

Oprávněný zájem spočívající ve snaze zlepšovat Naše služby

Po dobu 5 let od ukončení Programu

Pokud budete se rozhodnete s námi uzavřít smlouvu o poskytování služeb odborného vedení a podpory při rozvoji podnikatelských dovedností, jsou výše uvedené kategorie osobních údajů nutné proto, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít, tuto smlouvu dále plnit, respektive kontrolovat plnění smlouvy z Vaší strany a v rámci plnění smlouvy s Vámi také komunikovat a zpřístupňovat Vám dokumenty. Dále musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.
 

Abychom mohli zlepšovat naše služby a abychom mohli plnit informační povinnosti vůči Našim zřizovatelům, potřebujeme s Vámi být v kontaktu i po ukončení Programu. Za tímto účelem budeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje na základě oprávněného zájmu spočívajícího ve snaze zlepšovat Naše služby. Proti takovému zpracování máte právo podat námitku dle odst. 5.5. V případě, že tato námitka bude oprávněná, se zpracováním Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu po posouzení námitky přestaneme.
 

2. Žádost o vstup do Programu

Pokud za právnickou osobu, která se účastní Programu (dále jen „Účastník“) podáte žádost o vstup do Programu s cílem využívat výhod koučovacích služeb poskytovaných Našim sdružením a spolupracujícími experty, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění a po dobu uvedenou zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření a plnění smlouvy, včetně zajištění komunikace s osobami účastnícími se Programu a přístupu k dokumentům z Programu

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Kontaktní údaje

-   Údaje o pracovní pozici

 

Nezbytnost pro provedení opatření před uzavřením smlouva;

nezbytnost pro splnění smlouvy

 

 

Po dobu 2 měsíců od rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

po dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.

Pokud podáte žádost o vstup do Programu, jsou Vaše výše uvedené údaje nutné k tomu, abychom Vaši žádost mohli potvrdit a dále Účastníkovi mohli poskytovat koučovací služby na základě potvrzené žádosti.
 

3. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Za účelem získání podpory při rozvoji podnikatelských dovedností, je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis. V tomto případě pak zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění (právního titulu) a po dobu uvedenou zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Splnění povinností ukládaných právními předpisy, zejména ve formě zveřejnění v registru de minimis

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Kontaktní údaje

-   Údaje o pracovní pozici

-   Údaje o podnikání (jen  FO podnikatel)

Plnění právní povinnosti

Po dobu stanovenou právními předpisy

Vaše výše uvedené osobní údaje, které jsou součástí čestného prohlášení, jsou nutné k tomu, abychom splnili právní povinnost zveřejnění udělení podpory v registru de minimis.
 

 4. Smlouva o ochraně důvěrných informací

Jestliže za Účastníka uzavíráte smlouvu o ochraně důvěrných informací, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění a po dobu uvedenou zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření a plnění smlouvy, včetně vzájemné komunikace

-   Identifikační údaje

-   Adresní údaje

-   Kontaktní údaje

-   Údaje o pracovní pozici

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

 

 

Po dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.

Pokud s námi za Účastníka uzavíráte smlouvu o ochraně důvěrných informací, jsou Vaše výše uvedené osobní údaje nutné k tomu, abychom smlouvu mohli uzavřít, smlouvu plnit a komunikovat s Vámi.
 

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby zajišťující chod našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval chod informačních systémů.

Osoby poskytující externí odborné poradenství

Součástí Programu je i možnost využití služeb externích odborníků. Aby tito odborníci mohli poskytnout odbornou pomoc, je nutné jim předat některé Vaše osobní údaje pro možnou bližší interakci s Vámi.

Právní a daňoví poradci

Součástí Programu je i možnost využití služeb právních nebo daňových poradců. Pokud si budete přát využít této možnosti, je nutné s nimi některé informace o Vás sdílet. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Orgány veřejné správy

Pro plnění povinností souvisejících s poskytnutím podpory de minimis je nutné informace o Vás sdílet s orgány veřejné správy, zejména se Statutárním městem Brnem.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.
 

6. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše sdružení o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Našeho sdružení JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, nebo na emailové adrese jic@jic.cz.

6.1. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše sdružení zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

6.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

6.3. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše sdružení o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

 • Vaše osobní údaje zpracovává Naše sdružení protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • Naše sdružení zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše sdružení Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

6.4. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Našim sdružením jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů Našim sdružením je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • Naše sdružení již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Našim sdružením pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Našim sdružením, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

6.5. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

6.6. Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše sdružení porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .