Zásady zpracování osobních údajů (kamerový systém)

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478(dále jen „JIC“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“), a to v souvislosti s využíváním kamerového systému v budovách JIC.
 

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely JIC zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké osobní údaje jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu JIC zakládá své právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu je oprávněno je zpracovávat.

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči JIC můžete uplatnit.
 

1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících kapitolách. Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to v tomto případě zejména vaše podobizna. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.
 

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním kamerového systému

V budovách JIC je umístěn kamerový systém tvořený několika kamerami, které snímají prostor před vchodem do budov a na některých chodbách budov. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě.

Když navštívíte některou z budov JIC, zpracovává o Vás JIC osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Ochrana majetku JIC, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

-   Kamerový záznam (vč. podobizny)

Oprávněný zájem JIC a třetích osob na ochraně majetku, případně života a zdraví osob

30 dní od pořízení záznamu, případně déle, pokud jde o řešený zachycený záznam, a to po dobu nutnou k hájení zájmů JIC

Kamerové záznamy, na kterých se může objevit Vaše podobizna, JIC potřebuje zpracovávat proto, aby mohlo zajistit dostatečnou ochranu svého i Vašeho majetku a rovněž ochranu Vašeho života a zdraví, a života a zdraví dalších osob nacházejících se v budově JIC.
 

Zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem JIC neprovádí na základě smlouvy s Vámi, ani to po JIC nepožaduje zákon, nicméně JIC potřebuje zajistit dostatečnou ochranu všech osob a majetku uvnitř svých budov.
 

Proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem máte právo vznést odůvodněnou námitku dle postupu uvedeného v odstavci 4.1. Pokud JIC nebude mít oprávněné důvody, aby i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovalo, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane.
 

3. Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupňovány?

JIC předem neví, komu konkrétně bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto jsou zde uvedeny kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Orgány činné v trestním řízení

Pokud z kamerového záznamu JIC zjistí, že v budově mohlo dojít ke spáchání trestného činu, musí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud).

Jiné subjekty, které se mohou podílet na naplnění účelu zpracování

Někdy bude nutné kamerové záznamy předat i dalším osobám, které se mohou podílet na zajištění ochrany majetku, či života a zdraví osob, případně k jejich kompenzaci (např. pojišťovny).

Osoby zajišťující servisní služby a služby opravy zařízení

V případě technických problémů se může stát, že k Vašim kamerovým záznamům bude mít dočasně přístup i odborně způsobilá osoba, která bude kamerový systém servisovat, případně opravovat.

JIC by Vás rádo informovalo, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

4. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že JIC o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás JIC v této sekci rádo informovalo. Veškerá svá práva můžete u JIC uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že JIC skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a JIC se Vám bude snažit v nejvyšší možné míře vyjít vstříc. Aby Vám JIC mohlo vyhovět co nejlépe, žádá Vás, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, nebo na emailové adrese jic@jic.cz.
 

Ačkoliv je to trochu paradoxní, JIC Vás není schopno podle samotného kamerového záznamu identifikovat (přesto se jedná o osobní údaje), tudíž není schopno Vám umožnit výkon práv jako je právo na přístup apod. V souladu s čl. 11 GDPR a taktéž dle doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů Vám proto náleží tato práva:

4.1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje JIC zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě JIC posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.2. Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem JIC porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .