Možnosti finanční podpory
pro firmy zasažené dopady pandemií COVID-19

 

Koronavirová pandemie způsobuje obrovské ekonomické škody všem podnikatelům napříč sektory. Opatření, která vláda musela zavést, přímo dopadají na poskytovatele služeb v cestovním ruchu, pohostinství, ale samozřejmě i na strojírenství. Jaké v tuto chvíli existují možnosti podpory, kdo nabízí bezúročné úvěry a jaké dotační programy můžete využít? Jak překonat náročné období během karantény i její následky? Máme pro vás hned několik tipů, které by vám mohly pomoci.

Finanční podpora z ČR

Technologie COVID

 • dotace na výrobu zdravotnických prostředků (celková alokace 300 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na pořízení nových technologických zařízení a vybavení pro výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření
 • výše dotace 250 tis. Kč – 20 mil. Kč (míra financování 50%)
 • žádosti lze podávat od 27. dubna 2020 (uznatelnost nákladů od 1.2 do 31.12.2020)
 • administrativní proces schvalování žádostí bude co nejvíce zjednodušen, aby bylo možné projekty rychle realizovat a také proplatit

Czech Rise Up 2.0

Program zahrnuje dvě výzvy:

 • Výzkum proti COVID podporuje finální fázi dokončení výzkumu a vývoje, případně certifikaci a ochranu práv medicínských řešení
 • Chytrá řešení proti dopadům COVID podporuje formou de minimis projekty zaměřené na využití stávajících technologií pro nová medicínská a nemedicínská řešení pro zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, přípravu na případnou druhou vlnu pandemie a podporu strategických technologií. Podpořeny budou zejména projekty z oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání a ekonomiky s důrazem na podporu MSP.

Podpora se bude poskytovat do výše 75 % nákladů, celková alokace programu bude 300 milionů Kč.

Country for The Future – Inovace do praxe

 • dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění COVID-19, včetně digitalizace procesů či výroby (celková alokace 300 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na osobní náklady, odpisy, další přímé náklady, režie (způsobilost od data podání žádosti)
 • výše dotace až 25 mil. Kč (míra financování 50 až 100%, 25% rozpočtu je možné využít na náklady související s přípravou žádosti, drobné investice, marketing)
 • žádosti lze podávat od 3. dubna do 15. května 2020

DELTA2

 • dotace na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery ze zemí mimo EU (Alberta, Brazílie, Če-ťiang, Korea, Québec, São Paulo, Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnam) (celková alokace 300 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady, režie
 • výše dotace není omezená (míra financování 74 %)
 • žádosti lze podávat od 14. května do 15. července 2020

Inovační vouchery COVID-19

 • dotace pro malé a střední podniky na nákup služeb od výzkumných organizací nebo akreditovaných laboratoří pro boj proti koronavirové infekci, opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření (celková alokace 50 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na poradenské a expertní služby, zejména měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.
 • výše dotace od 50 do 999 tisíc Kč (míra financování 50-85%)
 • žádosti lze podávat od 17. dubna do 31. prosince 2020

Program ANTIVIRUS

Aktuální informace k možnosti požádat úřad práce o kompenzaci mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru v rámci programu ANTIVIRUS.

Příspěvek mohou získat všichni zaměstnavatelé, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek jednoho z následujících režimů:

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

 • uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření (karanténa, uzavření či omezení provozu v souvislosti s vydáním krizových opatření)
 • příspěvek 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně 39 000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně

Režim B: Související hospodářské potíže

 • překážky na straně zaměstnavatele v důsledku současné epidemiologické situace a souvisejících opatření (absence významné části zaměstnanců, omezení dodávek či poptávky)
 • příspěvek 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně

Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2020 (předpokládá se prodloužení do konce května 2020)

Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020

ÉTA

 • podpora aplikovaného společenskovědního
 • a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zaměřená na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní (celková alokace 100 mil. Kč)
 • výdaje lze použít na osobní náklady (včetně stipendií), ostatní přímé náklady, subdodávky, nepřímé náklady
 • výše dotace až 4 mil. Kč (míra financování až 80%)
 • žádosti lze podávat od 30. dubna do 15. června 2020

Finanční nástroje Českomoravské záruční a rozvojové banky

Úvěr COVID III

Podnikatelé do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, mohou žádat o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek. Na záruky vyčlenila 150 miliard korun, pomoc by mělo získat až 150 000 podnikatelů. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy do 500 zaměstnanců získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Úvěry budou poskytovány pouze na provozní výdaje (např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).

M-záruka

M-záruka v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům. Díky nim pak mohou snáze realizovat své podnikatelské záměry investičního i provozního charakteru kdekoliv na území ČR. Záruka může být provozní i investiční, je bez poplatků, do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru a s délkou ručení až 6 let.

Program Expanze

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Úvěry jsou bez úroku a bez poplatků a mohou být ve výši 1 až 45 milionů Kč, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci) a odklad splátek může být až 3,5 roku.

Program COVID Nájemné

Program podporuje podnikatele provozující maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytující služby zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb. Takto postižení podnikatelé mohou požádat o podporu až do výše 10 milionů korun. Podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 % z ceny nájmu za duben až červen a 20 % z nájmu uhradí sám provozovatel. Program bude financován na základě využití vládní rozpočtové rezervy ve výši 5 mld. Kč.

Program podporuje podnikatele provozující maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytující služby zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služebTakto postižení podnikatelé mohou požádat o podporu až do výše 10 milionů korun. Podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel. Program bude financován na základě využití vládní rozpočtové rezervy ve výši 5 mld. Kč.

Finanční podpora z Evropy a ze světa

EIC Accelerator

 • podpora dokončení vývoje průlomových inovací s uplatněním na mezinárodním trhu
 • výdaje lze použít na osobní náklady, odpisy, cestovné, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady, režie
 • výše grantu od 0,5 do 2,5 mil. EUR (míra financování 70%) s možností žádat také o investici až 15 mil. EUR
 • žádosti lze podávat do jedné z uzávěrek 19. května a 7. října 2020

Využití dat Evropského cloudu pro otevřenou vědu

 • podpora vývoje opatření proti koronaviru, sdílení metodologií na vývoj léků či zpomalení epidemie s využitím dat Evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC), který zajišťuje virtuální prostředí pro ukládání, sdílení a opětovné využívání vědeckých dat
 • žádosti mohou podávat fyzické i právnické osoby a budou vyhodnocovány pravidelně na týdenní bázi pro urychlení financování
 • výše grantu až 45 000 EUR
 • náklady jsou uznatelné až do 30. června 2021

Ohebná a nositelná elektronika pro prevenci, diagnostiku a léčbu koronaviru

 • podpora vývoje funkčního prototypu s využitím technlogie ohebné nebo nositelné elektroniky a vytvoření plánu komercializace
 • podpora dokončení vývoje produktu a nastartování výroby, včetně ověření plánu komercializace
 • výše grantu až 100 000 EUR (míra financování 70%)
 • žádosti lze podávat do 5. června 2020

Zajímají vás možnosti financování pomocí grantů nebo dotací? Budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Monika
Vrbková

vrbkova@jic.cz
+420 602 575 646